Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Anglas vos per 175 dienas dviraèiu apvaþiavo visà Þemæ!
Naujienos
Anglas Jamesas Bowsorpas Þemæ dviraèiu apvaþiavo per 175 dienas ir ankstesná pasaulio rekordà pagerino 20 parø. Maþiau nei per pusmetá dviratininkas numynë 29 tûkstanèius kilometrø ir aplankë 20 ðaliø.

Kovo mënesá Londono centre, Heide parke, startavæs anglas po maþiau nei pusës metø sugráþo á tà paèià vietà ir þurnalistams pareiðkë, kad jauèiasi puikiai, bet dþiaugiasi, kad kitàdien ant dviraèio lipti nebereikës.

D. Bowsorpas kasdien nuvaþiuodavo daugiau nei po 160 kilometrø, taèiau bûdavo ir prastovø dienø. Pavyzdþiui, Indijoje dël ligos jam teko prasivolioti vieðbuèio lovoje net penkias dienas.

Bûta ir kitø nemaloniø nutikimø. Australijoje anglas skaudþiai griuvo uþvaþiavæs ant vietinio gyvûno vombato. Ten pat já ið pravaþiuojanèios maðinos apmëtë kebabais. Irane dviratininkà persekiojo automobilis, kuriame sëdëjo penki átartini tipeliai.

Vis tik rekordininkas teigë, kad kelionës metu jis sutiko labai daug draugiðkø þmoniø, kurie uþ dykà já maitino ir remontavo dviratá.

Dviratininkas tikisi, kad ði kelionë jam padës ið rëmëjø surinkti 1,8 milijonus svarø sterlingø, kuriuos D. Bowsorpas skirtø kovai su Parkinsono liga.
 

 
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT