Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviraèiu á aukaspalvá rudená - 2009
Naujienos

Spalio 4 d. Vilkaviðkyje vyko Vilkaviðkio miesto bendruomenës ir Senø veþimø klubo organizuotas þygis ,,Dviraèiu á auksaspalvá rudená – 2009“. Nors nieko gero neþadanèios oro prognozës gàsdino þmones, á jau tradicija tapusá þygá susirinko 133 þygeiviai. Tai jau 7-asis nuo 2006 m. rudens du kartus per metus – pavasará ir rudená, vilkaviðkieèiø organizuojamas þygis. Á iðpopuliarëjusius þygius gausiai renkasi vilkaviðkieèiai, visada bûna dviratininkø ir ið kitø miestø. Ðiø metø pavasariniame þygyje, kai oras buvo puikus, dalyvavo net 470 þygeiviø.
Þygio ,,Dviraèiu á auksaspalvá rudená – 2009“ pradþioje J.Basanavièiaus aikðtëje buvo pasodintas Lietuvos vardo tûkstantmeèio àþuolas. Kiekvienam dalyviui registruojantis buvo áteiktas þygio lipdukas dviraèiui paþymëti, þenkliukas ir informacinë dalyvio kortelë. Þygio marðrutas tradiciðkai ið J.Basanavièiaus aikðtës prasidëjo paradu Vilkaviðkio gatvëmis, toliau ðalia Uosijos miðko ir Ðirvintos upës, nuvedë iki karo metu sugriautos Lankeliðkiø baþnyèios. Lankeliðkiai – seniausia Vilkaviðkio r. vieta, pirmoji katalikø baþnyèia ðioje vietoje pastatyta prieð 400 metø. Prie Lankeliðkiø baþnyèios þygio dalyvius pasitiko organizatoriø paruoðta turistinë arbata ir aktyviø vietinës Klampuèiø kaimo bendruomenës nariø paruoðtas vaiðiø stalas. Apie Lankeliðkius ir ið ðio kraðto kilusius þmones papasakojo Vilkaviðkio kraðto muziejaus direktorius Antanas Þilinskas. Pailsëjus, þygis buvo tæsiamas jau kito Ðirvintos upës kranto pusëje pro Vaièlaukio km. iki Paeþeriø dvaro sodybos. Èia, þygio pabaigoje, 26 km. nuvaþiavusius dviratininkus, organizatoriai vaiðino turistine sriuba, áteikë diplomus iðskirtiniams þygio dalyviams bei padëkas rëmëjams ir pagalbininkams. Po to þygeiviai aplankë Paeþeriø dvaro rûmuose ásikûrusá Vilkaviðkio kraðto muziejø, pasigroþëjo nuo belvederio bokðto atsiverianèiu Paeþeriø eþero vaizdu.

Vilkaviðkio miesto bendruomenës narys Dalius Neðukaitis


Þygio data: 2009 10 04 d. Marðruto ilgis 26 km. Þygio trukmë - 4,5 val.
Dalyviø skaièius – 133.
Jauniausias þygio dalyvis – Augustë Liþaitytë ið Vilkaviðkio (3 m., gim. 2006m);
Jauniausias dviratininkas - Rokas Dailydavièius ið Kybartø (5 m, gim. 2004m);
Þygio senjora – Janina Liepinienë ið Vilkaviðkio (64m.);
Þygio senjoras – Juozas Neðukaitis ið Vilkaviðkio (80m.);
Gausiausia þygio ðeimyna – Peèiuliø (4 asm.) ið Vilkaviðkio (Nijolë, Egidijus, Raminta, Deividas Peèiuliai);
Ðauniausia þygio komanda – komanda „VILKAUJA“ (11 asm.), vadovas Linas Dubickas;
Ið toliausiai atvykæ þygio dalyviai – Valentinas Rutkauskas ið Vilniaus, Viktorija Sacharova ið Vilniaus;
Ið toliausiai dviraèiu atvykusi þygio dalyvë – Valë Savickienë ið Uþbaliø (14 km).
Þygio organizatoriai: Vilkaviðkio miesto bendruomenë ir Senø veþimø klubas.

Dëkojame rëmëjams ir pagalbininkams prisidëjusiems prie þygio ,,Dviraèiu á auksaspalvá rudená – 2009“ organizavimo:
UAB "SANTAKOS LAIKRAÐTIS"; Vytauto Mauros UAB „NEDA“; Valentinui GENAIÈIUI.
Senø veþimø klubui; UAB „SAUGREMA“; UAB „GIREMA“; Ritos Marcelionytës suburtiems savanoriams; Vilkaviðkio kr. muziejaus direktoriui Antanui Þilinskui; Lijanai Dulskytei; Jolantai Dirgëlienei; Kæstuèiui Þiemiui; Valentinui Rutkauskui; Vilkaviðkio policininkams; Klampuèiø km. bendruomenei.

Foto Lino Dubicko ir Eglës Mièiulienës

 

http://minam.lt/images/Picture%20208.jpg

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT