Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-02-28 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-02-28 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-02-28 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-02-28 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-02-28 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-02-28 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-02-28 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-02-28 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-02-28 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-02-28 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-02-28 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-02-28 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Krupeckaitë sezonà pradëjo pergale Kolumbijoje
Lenktynës

Geriausia Lietuvos dviraèiø treko atstovë Simona Krupeckaitë sëkmingai pradëjo naujojo sezono kovas.

Simona Krupeckaitë

Kolumbijoje vykusiose „Coracol de Pista“ varþybose lietuvë pagerino treko rekordà 200 m. sprinto rungtyje ir iðkovojo pergalæ.

Á Lietuvà gráþusi sportininkë neslëpë, kad nepaisant varginanèios kelionës bei vëlavusio atskristi dviraèio, ðio sezono pradþià þymëjusiø varþybø rezultatus ji vertina puikiai.

„Kaip ir minëjau ðio sezono pristatymo metu, jauèiuosi itin pasitikinti savo jëgomis ir pasirengusi naujoms pergalëms – tai árodo ir Kolumbijoje nepaisant trukdþiø pasiekti rezultatai“, – tvirtino S. Krupeckaitë.

200 m. sprinto rungtá per 11,356 s. áveikusi ir stipriausias konkurentes kolumbietæ Dianà Garcià ir kanadietæ Monique Sullivan aplenkusi sportininkë pareiðkë, jog pasiruoðimas varþyboms Kolumbijoje anaiptol nebuvo be rûpesèiø.

„Visø pirma, dël itin ilgo skrydþio, kurio metu teko pakeisti keturis lëktuvus, vëlavo mano dviratis, taigi pirmà dienà teko treniruotis su skolintu, o savàjá gavau vos keletà valandø prieð prasidedant varþyboms, – aiðkino sportininkë. – Visgi treniruotës praëjo sklandþiai ir man pavyko pasiekti pergales 200 m. ið eigos, sprinto bei grupinio 500 m. vaþiavimo rungtyse. Be to, visuomet malonu dalyvauti varþybose Kolumbijoje, nes ði ðalis garsëja itin rûpestingais ir paslaugiais organizatoriais bei geranoriðkais þmonëmis“.

Kitos S. Krupeckaitës varþybos – spalio 17 d. Gente, Belgijoje prasidësiantis Europos èempionatas. Jame per 2 varþybø dienas teks áveikti 4 skirtingas rungtis: 200 m. ið eigos, iliuminatoriaus (grupinës lenktynës, kuomet, priklausomai nuo dalyviø skaièiaus, kiekviename arba kas antrame rate paskutinis esantis grupës gale pasitraukia ið varþybø), keirino ir sprinto.

Uþ kiekvienoje rungtyje pasiektà vietà yra suteikiami taðkai ir tik visø 4 rungèiø bendra suma iðaiðkins Europos èempionà. Tokio tipo varþybose Simona dalyvauja pirmà kartà.

Dviratininkë ðá sezonà taip pat varþysis dël pasaulio taurës Manèesteryje ir Kolumbijoje bei kovo mën. dalyvaus pasaulio èempionate Kopenhagoje, Danijoje.

Alfa.lt
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT