Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Pradëti dviraèiø tako Palanga - Ðventoji rekonstrukcijos darbai
NaujienosPalangos miesto savivaldybë, kartu su Klaipëdos rajono savivaldybe, Nicos savivaldybe (Latvija) ir Rucavos savivaldybe (Latvija) ágyvendina projektà „Aktyvaus turizmo vystymas pasienio regione“

Palangos miesto savivaldybë, kartu su Klaipëdos rajono savivaldybe, Nicos savivaldybe (Latvija) ir Rucavos savivaldybe (Latvija) ágyvendina projektà „Aktyvaus turizmo vystymas pasienio regione“ (LLI-037), finansuojamà pagal Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sienà programà 2007–2013 m. Projekto tikslas – dviraèiø turizmo plëtra Lietuvos-Latvijos pasienio regione. Projekto ágyvendinimo laikotarpis – 2009 m. kovo 1 d. – 2011 m. vasario 28 d. Projekto vertë 4.880.891,47 Lt. Europos regioninës plëtros fondo lëðos – 4.148.757,76 Lt.

Pradëti dviraèiø tako Palanga - Ðventoji rekonstrukcijos darbai

Palangos miesto savivaldybë, kartu su Klaipëdos rajono savivaldybe, Nicos savivaldybe (Latvija) ir Rucavos savivaldybe (Latvija) ágyvendina projektà „Aktyvaus turizmo vystymas pasienio regione" (LLI-037), finansuojamà pagal Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sienà programà 2007-2013 m. Projekto tikslas - dviraèiø turizmo plëtra Lietuvos-Latvijos pasienio regione. Projekto ágyvendinimo laikotarpis - 2009 m. kovo 1 d. - 2011 m. vasario 28 d. Projekto vertë 4.880.891,47 Lt. Europos regioninës plëtros fondo lëðos - 4.148.757,76 Lt.

 Projekto metu bus atnaujinama turizmo infrastruktûra, rekonstruojant 12 km dviraèiø takà Palanga-Ðventoji, Klaipëdos rajono ir Nicos turizmo informacijos centrus, juos pritaikant keliaujantiems dviraèiais. Projekto metu bus rengiama dviraèiø turizmo plëtros Lietuvos-Latvijos pasienyje studija, keliama savivaldybiø architektø, teritorinio planavimo ir turizmo specialistø kvalifikacija ir dalijamasi patirtimi dviraèiø turizmo planavimo ir marketingo srityse. Vieðinimo priemonëmis bei dalyvavimu tarptautinëse turizmo parodose bus skleidþiama informacija apie dviraèiø marðrutus Lietuvos Latvijos pasienio regione.

 Nuo ð. m. rugsëjo mënesio jau pradëti dviraèiø tako Palanga-Ðventoji rekonstrukcijos darbai. Greta dviraèiø tako bus árengtos 3 papildomos poilsio aikðtelës su dviraèiø stovais, suoliukais ir ðiukðlinëmis, 2 biotualetais, dviraèiø tako atkarpa ties Oðupiu bus apðviesta. Numatomas rekonstruoti tako plotis bus 3,25 m ir atitiks EuroVelo dviraèiø takams keliamus ploèio reikalavimus. Dviraèiø tako rekonstrukcijos darbus planuojama uþbaigti iki 2010 m. vasaros sezono pradþios. Ðiø darbø vertë 1,6 mln. Lt.

Artimiausiu laiku Palangoje ávyks seminaras tema „Dviraèiø turizmo infrastruktûros plëtros galimybës Lietuvos Latvijos pasienyje", skirtas savivaldybiø specialistams.

  

Kontaktinis asmuo:

Irena Ðatkauskienë

Palangos miesto savivaldybës administracija

Ekonominës plëtros skyrius

Telefonas: (8 460) 51 225

El. paðtas: [email protected]

 Ðis dokumentas buvo parengtas su Europos Sàjungos finansine pagalba. Uþ ðio dokumento turiná atsako tik Palangos miesto savivaldybës administracija ir jis neatspindi Europos Sàjungos pozicijos.

(LLI-037), finansuojamà pagal Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sienà programà 2007–2013 m. Projekto tikslas – dviraèiø turizmo plëtra Lietuvos-Latvijos pasienio regione. Projekto ágyvendinimo laikotarpis – 2009 m. kovo 1 d. – 2011 m. vasario 28 d. Projekto vertë 4.880.891,47 Lt. Europos regioninës plëtros fondo lëðos – 4.148.757,76 Lt.
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT