Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Lietuvos pasienieèiai suèiupo Rusijos dviratininkø rinktinæ
NaujienosZarasø pasienieèiams ákliuvo ið Lietuvos iðvykstanèios Rusijos dviraèiø rinktinës nariai, per ilgai uþsibuvæ Ðengeno erdvëje. Jiems skirta bauda ir nurodyta iðvykti ið Ðengeno erdvës, praneða VSAT.

Ketvirtadiená VSAT Ðiauliø rinktinës Zarasø uþkardos pasienieèiai, kovojantys prieð nelegalià migracijà, Zarasø rajono Smëlynës kaime pasirinktiniam patikrinimui sustabdë ið Lietuvos á Latvijà vykstantá autobusà "Mercedes Benz" rusiðkais valstybiniais registracijos numeriais.

Dviratininkø lenktynës

Patikrinus juo vykusiø asmenø dokumentus paaiðkëjo, kad devyni keleiviai, Rusijos pilieèiai, virðijo leistinà buvimo laikà Ðengeno erdvëje – bendrijos teritorijoje buvo ilgiau kaip tris mënesius per pusæ metø.

Pasienieèiams automobiliu vykæ vyrai, kuriø amþius nuo 17 iki 54 metø, papasakojo, kad yra Rusijos dviratininkø rinktinë ir pripaþino padaræ paþeidimà.

VSAT pareigûnai visiems devyniems asmenims, paþeidusiems iðvykimo ið Lietuvos tvarkà, suraðë administraciniø teisës paþeidimø protokolus ir ápareigojo iðvykti ið Ðengeno erdvës.

Grupës vadovui, 54 metø vyrui, skirta administracinë 250 Lt bauda, kuria jis sumokëjo. Kitus grupës narius VSAT pareigûnai áspëjo administracine tvarka.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT