Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Ispanai – geriausi pasaulio dviratininkai
Naujienos

Tarptautinë dviratininkø sàjunga (UCI) geriausiu 2009-øjø sezono dviratininku paskelbë ispanà, „astanietá“, Alberto Contadorà, kuris ant podiumo atsivedë dar du savo tautieèius – Alejandro Valverde ir Samuelá Sánchezà.

1_alberto_contador

Ispanai – geriausi

Ant finalinio UCI klasifikacijos podiumo – net 3 ispanai. Tai „Tour de France“ nugalëtojas Alberto Contadoras (527 taðkai), „Vueltos“ laimëtojas Alejandro Valverde (483 taðkai) ir olimpinis èempionas Samuelis Sánchezas (357 taðkai).

Geriausia komanda – „Astana“

Komandinëje klasifikacijoje, susumavus A. Contadoro („Tour d'Algarve“, „Tour du Pays-Basque“, „Tour de France“) ir L. Leipheimerio pergales („Tour de Californie“, „Tour de Castille-Leon“), 1 vietà laimëjo Kazachstano komanda „Astana“, surinkusi 1100 taðkø.

Prie komandos sëkmës neabejotinai prisidëjo ir lietuvis „astanietis“,– Tomas Vaitkus.
 

2 vietoje liko Ispanijos komanda „Caisse d'Epargne“ (1048 taðkai), kuriai taip pat nemaþai pergaliø iðkovojo A. Valverde ir L. L. Sanchezu („Dauphiné“, „Tour de Burgos“, „Tour de Catalogne“, „Tour Méditerranéen“, „Paris-Nice“ ir kt.).

3 vieta atiteko M. Cavendisho, A. Greipelio ir E. Boasson Hageno atstovaujamai amerikieèiø komandai „Columbia“, surinkusiai 957 taðkus.

Prancûzø pozicijos

Á geriausiøjø 10-tukà nepateko nei vienas Prancûzijos dviratininkas. Sylvainas Chavanelis, atstovaujantis komandai „Quick Step“, uþima 22 vietà (194 taðkai) ir yra vienintelis prancûzas, esantis 50-tuke.

„Francaise des Jeux“ yra prancûzø komanda, uþimanti aukðèiausià pozicijà UCI komandø klasifikacijoje,– 16 vietà (238 taðkai). 17 vietoje – „AG2R-La Mondiale“, 19-oje – „BBox Bouygues Telecom“, 20-oje – „Cofidis“.

Nacionalinëje klasifikacijoje Prancûzija uþima 12 vietà (454 taðkai). Pirmauja – Ispanija (1756 taðkai), aplenkusi Italijà (984 taðkai) ir Australijà (960 taðkø).

 
Balsas.lt, cyclismactu.net, lequipe.fr
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT