Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
„Honda“ sukûrë dviraèio emuliatoriø
Naujienos
Dviraèio treniruoklis Honda Bicycle Simulator neskirtas nei sportui, nei mokymuisi vaþiuoti su dviraèiu. Nors, turbût galima pritaikyti abiem atvejais. Svarbiausias jo tikslas – mokinti saugaus eismo gatvëje vaþiuojant su dviraèiu ir dël to ðis treniruoklis pirmiausia skiriamas vaikams bei pagyvenusiems þmonëms.

Sistema gali pateikti ávairius vaþiavimo kursus – marðrutus á mokyklà, keliones á parduotuvæ arba judëjimà intensyvaus eismo gatvëje. Kompiuterinës sistemos modeliuojamas scenarijus pateikiamas ne tik prieðais esanèiame dideliame ekrane, bet ir uþ nugaros átaisytame maþame monitoriuje – taip sukuriamas erdvinis gatvës vaizdas, pateikiant prieð ir uþ dviratininko esamà eismo situacijà.

emuliatorius

Pravaþiavus duotà marðrutà, savo þygá dviratininkas galës perþiûrëti ið ávairiø pozicijø – ið virðaus, kairës, deðinës ir net apaèios. Tuo paèiu ekrane matys ávertinimà uþ saugaus eismo taisykliø laikymàsi.

Honda pareiðkë, jog sieks masinio emuliatoriaus panaudojimo valstybinëse, teisësaugos, eismo mokymo ástaigose bei áprastinëse mokyklose. Árenginio kaina nëra labai maþa, taèiau „ákandama“ - 732 900 jenø (apie $8000). Planuojama Japonijoje parduoti iki 500 vienetø per metus.

 
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT