Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviratininkas mirë natûralia mirtimi
Naujienos
Atlikus Franko Vandenbroucke’o kûno skrodimà, buvo nustatyta, kad dviratininkas mirë natûralia mirtimi, o mirties prieþastis – abiejø pusiø plauèiø embolija.

Praëjusá sekmadiená (2009.10.11,– Balsas.lt), belgø dviratininkas, Frankas Vandenbroucke’as, kartu su kitu dviratininku, bièiuliu Fabio Polazzi, atvyko pailsëti á kurortiná miestelá Saly, esantá 80 km á pietus nuo Dakaro (Senegalas), ir apsistojo vieðbutyje „Hôtel Royam“, bet jau kitos dienos popietæ buvo rastas negyvas vieðbuèio „La Maison Bleue“ kambaryje.

Mirties aplinkybës

Vieðbutis „La Maison Bleue“, á kurá Frankas Vandenbrouke’as atvyko apie 2 val. nakties, yra 3 km atstumu nuo „Hôtel Royam“. Fabio Polazzi liudijimu, jie iðsiskyrë su Franku apie vidurnaktá.

Vienas vieðbuèio „La Maison Bleue“ tarnautojas pasakojo: „Kai jis [F. Vandenbrouke’as,– Balsas.lt] atëjo, jis buvo girtas. Ir buvo su senegaliete moterimi. Jis èia pasiliko nakèiai, mes jam atneðëme alaus“.

Toliau, apklaustas vieðbuèio tarnautojas tvirtino, kad klientas [F. Vandenbrouke’as,– Balsas.lt] „atsisakë prisistatyti ir pateikti tapatybës dokumentus“.

Apie 4 val. ryto, vieðbuèio tarnautojo liudijimu, moteris, buvusi su belgu, atëjo papraðyti grindø ðluostës, nes jis vëmë“.

Pasak F. Polazzi, moteris, lydëjusi Vandenbroucke’à, policijai pareiðkë, kad jam [Vandenbroucke’ui,– Balsas.lt] pasidarë bloga ir ðis nualpo. „Iki pat 13 val. jis neiðëjo ið vieðbuèio kambario“,– pridûrë vieðbuèio tarnautojas.

Mirusiojo kûnas buvo rastas apie 15 val. 30 min., taèiau, F. Polazzi ásitikinimu, jo bièiulis Frankas buvo miræs daug anksèiau, nes jam nebuvo ámanoma prisiskambinti jau nuo ryto.

Átariamieji paleisti á laisvæ

Atlikus skrodimà, Franko Vandenbroucke’o mirties prieþastimi nustatyta – abiejø pusiø plauèiø embolija. Teismas patvirtino pirmojo gydytojo versijà, kurioje buvo buvo nurodyta, jog þmogus mirë natûralia mirtimi.

Po tokiø medicinos ekspertizës iðvadø, senegalietë moteris, buvusi viename kambaryje su Franku tà naktá, po kurios jis buvo rastas negyvas, nebus daugiau apklausiama. Ji jau buvo apklausta dël F. Vandenbroucke’o mobiliøjø telefonø vagystës bei slëpimo, o taip pat dël 300 Eurø pasisavinimo.

Policija buvo sulaikiusi ið viso 3 asmenis, átariamus dël dviratininko nuþudymo,– tai senegalietë moteris ir dar du vyriðkiai.

Belgijos spauda praneða, kad Senegalo teismas davë leidimà parveþti á tëvynæ sportininko palaikus. Apie laidotuviø datà kol kas dar nepraneðama, bet mirusiojo motina jau pareiðkë vieðai, kad þiniasklaidos atstovai jos sûnaus laidotuvëse yra nepageidaujami.

 
Balsas.lt, cyclismactu.net, lequipe.fr
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT