Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Krupeckaitë þibëjo Lietuvos èempionate
Naujienos

Nei eksperimentai, nei iðvakarëse ðoktelëjusi temperatûra nesutrukdë Simonai Krupeckaitei dominuoti atvirajame Lietuvos dviraèiø treko èempionate Panevëþyje.

Lietuvos treko rinktinës lyderë Panevëþyje laimëjo net keturis aukso medalius, skelbia dienraðtis „Lietuvos rytas“.

26 metø dviratininkë laimëjo sprinto, kairino ir 500 m atskiro starto lenktynes, o su Vilija Sereikaite triumfavo komandinio sprinto rungtyje.

Simona Krupeckaitë

Praëjusá savaitgalá Panevëþyje vykusiame èempionate S. Krupeckaitë dalyvavo su pakilusia temperatûra. Dviratininkei sveikata pablogo po Europos èempionato, ið kurio ji gráþo likus kelioms dienoms iki Lietuvos pirmenybiø.

Vienoje ið rungèiø S. Krupeckaitë eksperimentavo – jos partnerë buvo V. Sereikaitë, nors áprastai pajëgiausia Lietuvos treko dviratininkë kovoja kartu su Gintare Gaivenyte.

Jau ðiandien Lietuvos treko rinktinë iðvyks á Manèesterá. Ðiame Anglijos mieste penktadiená-sekmadiená vyks pasaulio taurës pirmasis etapas.

Lietuvos èempionati:

Moterys.
500 m atskiro starto lenktynës – S.Krupeckaitë,
sprintas – S.Krupeckaitë,
keirinas – S.Krupeckaitë,
komandinis sprintas – S.Krupeckaitë ir V.Sereikaitë,
3 km asmeninës persekiojimo lenktynës – V.Sereikaitë,
skreèas – A.Trebaitë,
grupinës lenktynës dël taðkø – A.Trebaitë,
komandinës lenktynës – V.Sereikaitë, A.Trebaitë ir V.Pikauskaitë.

Vyrai.
1000 m atskiro starto lenktynës – R.Neverdauskas,
keirinas – R.Aaltio (Suomija),
sprintas – G.Petrauskas,
skreèas – S.Kondrotas,
4 km asmeninës persekiojimo lenktynës – V.Manakovas (Rusija),
grupinës lenktynës dël taðkø – G.Bagdonas,
komandinës lenktynës – P.Steponavièius, A.Varnas, G.Bagdonas ir R.Neverdauskas,
komandinis sprintas – R.Neverdauskas, P.Steponavièius ir A.Varnas.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT