Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-05-31 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-05-31 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-05-31 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-05-31 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-05-31 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-05-31 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-05-31 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-05-31 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-05-31 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-05-31 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-05-31 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-05-31 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
L. Armstrongo dviraèiai – iðparduoti
Naujienos

Gyvosios dviraèiø „legendos“ amerikieèio Lance’o Armstrongo dviraèiai buvo parduoti aukcione uþ 1 mln. 250 tûkst. JAV Doleriø, o surinkta suma pervesta á jo fondà prieð vëþá „Livestrong“.

Lëðos, surinktos uþ aukcione parduotus 7 legendinio amerikieèio dviraèius, sudarë 1 mln. 250 tûkst. JAV Doleriø sumà.

armstrongo_300

2009-øjø sezone Lance’o Armstrongo dviraèiai buvo labai originalûs ir visi ið jø turi savo istorijà. Þemiau pateikiame keletà jø.
 

L. Armstrongo dviratis, iðpieðtas garsaus menininko Damieno Hirsto, su kuriuo þymusis dviratininkas vaþiavo paskutiniame „Tour de France“ etapee, buvo ákainuotas 500 tûkst. JAV Doleriø.

Dviratis, su kuriuo vaþiuodamas „Tour de Castille et Leon“ lenktyniø metu Lance’as susilauþë raktikaulá, buvo parduotas uþ 160 tûkst. JAV Doleriø.

O dviratis, kuris, prasidëjus „Tour of California“ lenktynëms (po prologo), buvo pavogtas, o paskui surastas, papildë Lance’o Armstrongo fondà prieð vëþá „Livestrong“ – 130 tûkst. JAV Doleriø. Ant ðio dviraèio puikuojasi uþraðas anglø k.: „Ride this one like YOU stole it“ (liet. Dumk taip lyg já pavogæs bûtum TU).

 
Balsas.lt, cyclismactu.net
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

happyleila
02/05/2019 23:10
Camisas Ralph Lauren
nike shoes
ecco
[url=http:/


happyleila
02/05/2019 08:42
mizuno
Converse All Star
Ed Hardy Shirt
[url=http://w


happyleila
01/05/2019 15:04
jordan
nike air max
kate spade handbags
[url=http


happyleila
01/05/2019 00:09
Guess Vestidos
nike air max 95
levi's
[url=http://www.nike-


happyleila
30/04/2019 13:11
converse femme
converse shoes
supreme hoodie
[url=http:/


aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT