Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-03-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-03-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-03-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-03-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-03-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-03-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-03-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-03-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-03-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-03-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-03-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-03-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Ið pësèiøjø ir dviraèiø tako dingo ðviestuvai
Naujienos
Pësèiøjø ir dviraèiø takus pamëgæ alytiðkiai svarsto, kur dingo dalis ðviestuvø tako ruoþe nuo Daugø ir Antano Baranausko gatviø sankryþos iki Pliaþo gatvës - jø vietas þenklina tik betono pamatai su atidengtais laidais. Kodël?

Árengti ðeðiø kilometrø ilgio pësèiøjø ir dviraèiø takus Alytuje kainavo beveik 5 mln. 700 tûkst. litø, miesto savivaldybë tam gavo Europos Sàjungos struktûriniø fondø paramà.

Kaip sakë miesto savivaldybës administracijos Investicijø skyriaus vedëja Neringa Rinkevièiûtë-Bakum, pagal „Interreg IIIA” programos finansuotà projektà buvo árengtas dviraèiø ir pësèiøjø takas nuo Antano Baranausko iki Pliaþo gatvës ir ruoþas vadinamajame Sanatorijos miðke (Alytaus ðilelyje). Ðis ruoþas yra baigtas.

sviestuvas

„Baigus projektà visi ðviestuvai buvo sumontuoti ir atiduoti naudoti. Deja, po keliø dienø daugumos maþøjø þibintø neliko - jie suniokoti. Saugumo sumetimais ir kiti maþieji þibintai buvo iðmontuoti”,- teigia vedëja.

Tuðti betoniniai þibintø pamatai likæ pylimo gale ir kitose poilsio aikðtelëse, ðalia suoliukø. Trûksta ið viso per deðimt þibintø. Keista, taèiau maþieji þibintai puikiai iðsilaikë automobiliø aikðtelëje ðalia Antano Baranausko ir Daugø gatviø sankryþos, kur, regis, jie turëtø labiausiai kristi á akis galimiems vandalams.

Takà pamëgæ pëstieji ir dviratininkai taip pat stebisi: net jeigu þibintus teko iðmontuoti, kodël niekas nesirûpina jø pamatuose likusiais laidais, tarsi lauktø, kol tai privers padaryti nelaimë.

 
 
Komentarai
dagege456 kovo 09 2019 01:57:05
rizhan
cheap jordan shoes
nike shoes outlet
salomon online
michael kors
salomon shoes
salomon shoes
nike shoes outlet
new balance outlet
puma outlet
jordan shoes
nike shoes
adidas shoes
jordan shoes
michael kors bags
michael kors handbags
skechers online
salomon store
michael kors bags
adidas outlet store
salomon store
puma online
puma store
michael kors handbags outlet
skechers shoes
cheap jordan shoes
jordan shoes store
michael kors handbags
salomon online
reebok online
new balance store
adidas shoes store
salomon online
cheap jordan shoes
puma shoes
puma shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
air jordan shoes
salomon outlet
adidas outlet store
michael kors
adidas outlet
salomon shoes
salomon outlet
adidas shoes store
cheap michael kors handbags
reebok online
michael kors
salomon outlet
michael kors handbags
new balance shoes
adidas shoes
jordan shoes
salomon shoes
reebok shoes
new balance shoes
reebok store
michael kors bags
michael korsuk outlet
salomon outlet
reebok outlet
air jordan shoes
new balance store
nike shoes
michael kors
michael kors
puma online
salomon outlet
air jordan shoes
salomon online
salomon store
salomon store
salomon outlet
nike shoes outlet
michael kors bags
new balance outlet
jordan shoes store
new balance online
michael kors handbags clearance
jordan shoes store
nike shoes factory
reebok outlet
skechers shoes
salomon store
reebok store
salomon shoes
skechers online
michael kors handbags outlet
skechers store
michael kors handbags
reebok shoes
jordan shoes
nike air max
new balance online
cheap jordan shoes
puma outlet
salomon shoes
michael kors bags
air jordan shoes
jordan shoes
salomon online
salomon store
salomon online
skechers outlet
skechers outlet
jordan shoes store
michael kors handbags
puma store
jordan shoes store
skechers store
adidas outlet
air max
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT