Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-07-31 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-07-31 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-07-31 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-07-31 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-07-31 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-07-31 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-07-31 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-07-31 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-07-31 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-07-31 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-07-31 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-07-31 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Druskininkø ir Lazdijø savivaldybëse þuvo du dviratininkai
Nelaimës
Druskininkø ir Lazdijø savivaldybëse ðeðtadiená po automobilio ratais þuvo du dviratininkai.

Pasak Alytaus apskrities policijos praneðimo, Druskininkø savivaldybëje nelaimë atsitiko ðeðtadiená tamsiuoju paros metu, apie 20.00 val. Leipalingio seniûnijos Ricieliø kaime, Ilgojoje gatvëje, automobilis „VW Passsat“, vairuojamas 50-meèio R. Z., susidûrë su prieðprieðiais atvaþiuojanèiu dviratininku G.K. Dviraèiu vaþiavæs 34-eriø vyras þuvo.

policija2

Vairuotojo kraujas paimtas alkoholio kiekiui iðtirti. Ávykio aplinkybës tiriamos.

Dviratininkà Lazdijø savivaldybëje partrenkæs vairuotojas buvo neblaivus. Nelaimë ávyko Kapèiamiesèio seniûnijos Meèiûnø kaimo teritorijoje apie 17.30 val. Kelio Veisiejai - Kapèiamiestis 4-ajame kilometre automobilis „Volvo-850“, vairuojamas 47-eriø metø marijampolieèio, partrenkë ir mirtinai suþalojo ta paèia kryptimi vaþiavusá dviratininkà J. M., gimusá 1931 metais. Vairuotojas ið eismo ávykio pasiðalino, vëliau buvo sulaikytas ir uþdarytas á areðtinæ.

„Volvo“ vairuotojui tyrimui buvo paimtas kraujas, nustatytas 1,08 prom. girtumas.

 
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT