Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-09-27 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-09-27 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-09-27 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-09-27 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-09-27 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-09-27 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-09-27 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-09-27 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-09-27 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-09-27 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-09-27 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-09-27 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviraèio vagystë Saulëtekyje!
KitaNeseniai brûkðtelëjo kaliega, kad jo dviratá bandë pavogti! Ne kur kitur, o Saulëtekyje, keliolika metrø nuo áëjimo á Komunikacijos fakultetà! Gerai, kad laiku pastebëjo ir dar nufotografuot spëjo, o galëjo liûdnai baigtis...

Vidurys dienos, maþdaug 15:30, prie medþio pririðtas dviratis. Spyna lanksti, vyta ið tvirtø vijø, kainavusi apie 50lt. Taèiau prie erþilo pritûpæs geziukas su paprastom replëm naglai bando tà uþraktà nugalabyt. Tai gerai, kad buvo pastebëtas ir nuvytas. Beje, dar spëjo chuliganas ir peiliu pagrasint. Þodþiu...
Þinoma, gerai, kas gerai baigiasi (gal tik spynos gaila), taèiau po ðios istorijos kyla ávairiø minèiø:
- kodël vidury dienos þmogus gali visiðkai nevarþomai darbuotis prie svetimo dviraèio uþrakto?
- kodël dviratis rakinamas ne prie specialaus stovo, o prie medþio?

Paþiûrëjus á situacijà prie VU Saulëtekio rûmø, paaiðkëja, kad dviraèiø infrastruktûra visiðkai neiðvystyta (Kaip netikëta! Antrà kadencijà ið eilës einantis rektorius net vieðai deklaruoja, kad jokiø naujoviø universitete ávesti neketina. Valio stagnacijai!). Stovai keli yra, taèiau tai tik metalo lankai prie kuriø nepatogu prirakinti dviratukà. Fizikai vietoj stovo naudoja tvorà - saulëtomis dienomis ji visa apdengta dviraèiais bûna! Þinoma, iniciatyva gali kilti ir ið paèiø fakultetø, gali ir ið studentø atstovybiø. Ir buvo. Taèiau kainos siekia gal 100 000 Lt uþ modernià, erdvià, dengtà ir filmuojamà aikðtelæ. Þinoma, niekas nesutiko tiek mokëti. O gal verta? Studentas, atvaþiavæs dviraèiu, yra daug þvalesnis, nei pusvalandá prastovëjæs sausakimðame troleibuse. O automobilio pasistatyti kur jau seniai nëra. Net pievos uþimamos...
Galø gale, kad jau ir dabar atvaþiuojanèiø yra gan daug, o ir barakiniai minëjæ, kad atmintø, jei tik turëtø kur bendrabutyje saugiai laikyti.

Pasiûlymai:
- uþmeskite aká á savo þirgà karts nuo karto
- nepagailëkit investuoti. manau kad standi "U" formos spyna kiek patikimesnë (taèiau su savomis problemomis)
- studentø atstovybës turëtø imtis grieþtø veiksmø ir suorganizuoti saugias parkavimo vietas
- susitarti su fakultetø apsauginiais, kad karts nuo karto uþmes aká sustatytus dviraèius


Tvora prie Fizikos fakulteto

Kokia situacija prie kitø fakultetø? Maèiau, kad centriniouse rûmuose yra galimybë prisiriðti dviratukus, taèiau irgi stovi gelþgaliai ir tiek, be papildomø apsaugø. Kaip kitose aukðtosiose? Kaip ámanoma maþiausiais kaðtais pasiekti, kad bûtø saugu palikti savo erþilà prie mokymo ástaigos? Ar jumi jauèiatës ramiai, kai prirakinat dviratá prie universiteto/kolegijos/mokyklos?

http://eziukasvilniuje.blogas.lt/

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT