Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Moko vaþiuoti dviraèiu
NaujienosBritø policijos vadovybë sukûrë "doktrinà", kuri kelia vien ðypsenà, nors kainavo tûkstanèius mokesèiø mokëtojø pinigø.

Ant britø policijos vadovø galvos pasipylë lavina kritikos dël 93 puslapiø instrukcijos, kurioje pareigûnams smulkmeniðkai aiðkinama, kaip vaþinëti dviraèiu.

Instrukcijoje, skambiai pavadintoje "Policininkø mokymo vaþinëti dviraèiais doktrina", mokoma taisyklingai stabdyti, iðlaikyti pusiausvyrà, nemëginti sulaikyti nusikaltëliø "kontaktuojant su dviraèiu", t. y., sëdint ant jo. Pateikiama diagrama, kaip "dislokuotis á sankryþà" - kitaip sakant, pasukti á kairæ arba deðinæ. Policininkams patariama dëvëti pastorintus ðortus, kad "bûtø patogu ant sëdynës", ir neuþmirðti nuolat atlikti "uþnugario patikrinimo" - t. y., þvalgytis per petá. Priedangoje dirbantys policininkai perspëjami, jog jiems gali tekti vaþiuoti ir be ðalmo, kad neiðsiskirtø ið kitø ir nebûtø demaskuoti, taèiau ðià rizikà jie turi deramai ávertinti.

"Veikalo" autorë - Vyresniøjø policijos pareigûnø asociacija teisinasi, kad instrukcija dar nebuvo baigta rengti, o jà jau pavieðino spauda. Laikraðtis "The Sun" atkreipë dëmesá, kad JAV Konstitucijos originalas tebuvo 4 puslapiø apimties, o pasaulio sukûrimo pasakojimas Biblijoje uþima maþiau nei puslapá. Tuo metu ðio vadovo leidyba kainavo tûkstanèius svarø. Tie pinigai - iðmesti á balà.

http://www.lzinios.lt/lt/2009-11-16/lietuva_ir_europa/moko_vaziuoti_dviraciu.html

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT