Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviraèiu á plukiø þydëjimà - 2010
Naujienos

Balandþio 25 d. Vilkaviðkyje vyko Vilkaviðkio miesto bendruomenės ir Senų veþimų klubo organizuotas þygis „Dviračiu į plukių þydėjimą – 2010“. Puikus oras ir noras minti pedalus sutraukė daugybę þmonių, į jau tradicija tapusį vilkaviðkiečių þygį susirinko rekordinis skaičius – net 487 þygeiviai. Į þygį suvaþiavo ne tik vilkaviðkiečiai, bet ir dviratininkai ið kitų miestų ir rajonų: ið kaimyninės Marijampolės ir Ðakių raj., taip pat ið Alytaus, Kauno, Jonavos, Panevėþio, Vilniaus. Ið toliausiai atvykęs dalyvis Raimundas Gailius ið Pakruojo raj. Gausiausiai, 42 dviratininkai, buvo ið Kauno. Beje, nustatant ið toliausiai dviračiu į þygį atvaþiavusį dalyvį, pirmiausiai reikėjo iðsiaiðkinti kurios Kauno gatvės yra toliausiai nuo Vilkaviðkio. Net ðeði dalyviai į þygį dviračiais atvaþiavo ið Kauno apie (80 km), bendru kauniečių sutarimu buvo nutarta pripaþinti, kad ið toliausiai yra Linas Neðukaitis ið Domeikavos. Kiti penki ið Kauno dviračiais atvaþiavę dalyviai – Velomanų klubo nariai. Jauniausiam þygio dalyviui Jokūbui Čėplai ið Paeþerių dar nėra sukakę 2 metai, jauniausiais dviratininkas - visą marðrutą vaþiavęs pats – 6 metų vyras ið Vilkaviðkio Simas Ðalčiūnas, vyriausias 81 m vilkaviðkietis Juozas Neðukaitis. Dalyviai sėkmingai įveikė 31 km þygį, o energingiausiųjų dar laukė varþybos.

Tarp þygeivių buvo dviračių sporto veteranų: ið Vilniaus, subūręs þygio komandą, kuri buvo pripaþinta ðauniausia, atvyko dviračių sporto klubo „AUÐRA GRUODIS“ prezidentas Valentinas Rutkauskas, ið Kauno atvaþiavo ir þygio starto ðūvį atliko ir jo brolis - nacionalinės kategorijos dviračių sporto teisėjas Juozas Rutkauskas. Valentinas Rutkauskas – pagrindinis þygio rėmėjas, dalyvavo ir þygio pabaigoje vykusiose dviračių mini kroso varþybose. Jas kartu su Vilkaviðkio raj. Savivaldybe ir Sporto mokykla organizavo Vilkaviðkio dviračių sporto klubas AIRA.

Dviračių þygius nuo 2006 m. rudens vilkaviðkiečiai organizuoja du kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Ðis þygis jau 8-as. Prieð metus, pavasarį, organizuotas þygis, į kurį susirinko 470 dalyvių taip pat buvo “sportiðkas”. Tada þygio dalyvių registracijos metu buvo prisiminti ið Vilkaviðkio kraðto kilę dviratininkai sportininkai, įpusėjus þygiui taip pat vyko dviračių mini kroso varþybos, o ir pats 36 km þygio marðrutas, ėjęs per Sūduvos kalvas, buvo ne ið lengvųjų.
Iki susitikimo þygyje “Dviračiu į auksaspalvį rudenį – 2010”.

Dalius Neðukaitis
Vilkaviðkio miesto bendruomenės narysÞygių statistika:
Þygių dalyvių skaičius:
2006 10 15d. - 84;
2007 04 29d. - 111; 2007 10 21 d. - 140;
2008 04 27d. - 276; 2008 10 19 d. - 176;
2009 04 26d. - 470; 2009 10 04 d. - 133.
2009 04 25d. - 487;
 

FOTO GALERIJA

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT