Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Rugpjûèio pabaigoje Vilniuje – didþiausias dviraèiø maratonas
NaujienosPrieðpaskutiná vasaros sekmadiená, rugpjûèio 22 dienà, Vilniuje rengiama dviraèiø ðventë „Velomaratonas”, planuojanti sutraukti rekordiná dalyviø skaièiø tiek ið Lietuvos, tiek ir uþsienio. “Velomaratonas” vyks paèiame miesto centre, graþiausiose Vilniaus vietose, tuo metu autotransportas pilnai uþleis gatves dviratininkams.

„Velomaratone“ gali dalyvauti bet kokio amþiaus ir pajëgumo dviratininkai: vyrai ir moterys, pradedant mëgëjais, baigiant profesionalais, jiems rengiami atskiri vaþiavimai. Iðtvermingiausieji varþysis sportininkams skirtose 80 kilometrø lenktynëse, dviraèiø mëgëjai galës dalyvauti 24 kilometrø mëgëjø vaþiavime, o vaikams bus paruoðta 2,4 kilometro ilgio trasa.

“Vilnius pagaliau turës masinæ dviraèiø ðventæ. Ðis, kaip planuojama, kasmetiniu tapsiantis renginys – vienas ið daugelio sostinës valdþios þingsniø átvirtinant ekologiðkam transportui draugiðko miesto koncepcijà“, – sako Vilniaus miesto vicemeras Gintautas Babravièius.

„Velomaratonas“– tai automobilininkø dovana dviraèiø mylëtojams bei puikus bûdas parodyti, kad sparèiai augantis dviratininkø skaièius sostinës gatvëse visus eismo dalyvius ápareigoja kelià padaryti saugesniu“, – sako dviraèiø maratonà organizuojanèio „Nacionalinio automobiliø klubo“ vadovas, þymus lenktynininkas Benediktas Vanagas.

Papildoma informacija:
„Velomaratono“ trasa - 8 kilometrø ratas. Jis prasidës Gedimino prospekte ties Seimo rûmais, drieksis iki Katedros aikðtës, pasuks T.Vrublevskio gatve, tuomet pervaþiavus Karaliaus Mindaugo tiltà tæsis Þvejø ir Upiø gatvëmis. Ávaþiavus á Þvërynà trasa suksis á Vytauto gatvæ, link senojo Þvëryno tilto. Uþ jo suks á kairæ, kur A.Goðtauto gatve drieksis iki Baltojo tilto. Ten apsisukus maratono trasa vël gráð á Gedimino prospektà.Iðankstinë registracija á maratonà - iki rugpjûèio 20 d. oficialiame „Velomaratono” tinklalapyje http://www.velomaratonas.lt

Daugiau informacijos:
VðÁ „Nacionalinis automobiliø klubas”
direktorius Benediktas Vanagas, tel. 276 28 28, el. p.: [email protected]

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT