Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Velomanija Kauno maratonas 2011
Naujienos

 2011 m. geguþës 15 d. sekmadiená visi dviratininkai ir dviraèiø sporto mëgëjai yra kvieèiami á didþiausià Kauno dviratininkø šventæ bei dviraèiø lenktynes „Velomanija Kauno maratonas“. Šiame renginyje visi dviraèiø mëgëjai ir sportininkai galës pasirinkti jam tinkamiausià lenktyniø distancijà, o ámonës varþysis dël „Metø dviratiškiausios ámonës“ vardo.

 „Velomanija Kauno maratone“ sportininkai rungsis dël Kauno mero taurës bei priziniø vietø, o dviraèiø mëgëjai išbandys save lenktyniø trasoje. Dalyviai turës áveikti trasà Europos prospekte ir ant M.K. Èiurlionio tilto, o sporto ir mëgëjø grupës startuosianèios atskirai viena kitai netrukdys ir galës jaustis saugiau. „2011 metø trasa yra itin palanki þiûrovams, nes jie turës išties patogias galimybes stebëti ir fiksuoti visà lenktyniø eigà. Trasa renginio metu bus uþdaryta nuo eismo“, – teigia Orientavimosi sporto klubo prezidentas Devis Þilovas. Anot jo, þiedinëje 7,9 km ilgio trasoje dalyviai savo ágûdþius ir ištvermæ demonstruos áveikdami Nemuno šlaito ákalnæ, nusileidimus nuo tilto ir prospekto posûkius. Dël šiø trasos ypatumø varþybose savo gabumus galës atskleisti tiek greiti, tiek techniški dviratininkai. Visà trasos informacijà galite rasti renginio interneto svetainëje www.kaunomaratonas.lt.

 Kaip ir 2010 m. visi dalyviai galës susiburti á Sporto, Mëgëjø ir Ámoniø komandas, kurios bus vertinamos atskirai – bus išrinkta ir „Metø dviratiškiausia ámonë“. Varþybose su savo komandomis kvieèiamos dalyvauti vietos bendruomeniø, sporto klubø, mokyklø, ámoniø, organizacijø, partijø, gatvës, namo ar giminiø komandos. Kiekvienas komandos dalyvis  pasirinks sau tinkamà distancijà. „Sporto komandø rezultatus vertinsime pagal geriausià 3-ø komandos nariø laikà, Mëgëjø ir Ámoniø komandas – pagal bendrà jø nariø ratø skaièiø. Sporte laimës greièiausia, o Mëgëjø ir Ámoniø tarpe – gausiausia arba daugiausiai ratø nuvaþiavusi komanda“, – aiškina Darius Pekarskas, VšÁ „Dviratai“ direktorius. Jo teigimu, šiose lenktynëse bus apdovanoti visi dviratininkai – betarpiški áspûdþiai ir išgyventos akimirkos laukia kiekvieno dalyvio ir þiûrovo.

 Plento maratonø taurë 2011

 „Velomanija Kauno maratonas“ yra pirmasis Plento maratonø taurës 2011 etapas. Šiemet organizatoriai, pristatydami Plento maratonø tauræ, sportininkus ir mëgëjus kvieèia dalyvauti 3 varþybose: Kaune geguþës 15 d., Šiauliuose liepos 31 d. ir Vilniuje rugsëjo 4 dienà á atskiro starto lenktynes „Aplenk laikà“. Dalyviai kvieèiami registruotis internetu á visus renginius iš anksto prieš Kauno maratonà adresu www.kaunomaratonas.lt. Renginio organizatoriai VšÁ „Dviratai“ ir orientavimosi sporto klubas „Takas“. Globëjas – Kauno m. savivaldybë.

 Partnerystë duoda vaisius
 Didþiausià laimëjimà - specialø Nissan dviratá skyrë UAB „Ivuana“. Pagrindinius maratono prizus ásteigë dviraèiø verslo atstovai UAB „Velomanija“, „Vasarë“, „Positus“. Mëgëjus pamalonins lietuviška aktyvaus laisvalaikio apranga „Thermowave“. Naujovë, kad visø renginio dalyviø gyvybës ir sveikatos draudimu pasirûpino draudimo bendrovë BTA. Dviratininkø saugumà šventës metu uþtikrins „Jungtis“, renginio trasas nuo eismo specialiais atitvarais padës atskirti „Ramirent“. Bendrovë „Kautra“, 2010 m. paskelbæ dviratininkø draugiškumo deklaracijà ir nemokamai autobusais veþanti keleiviø dviraèius, renginyje pristatys dviraèiø gabenimui pritaikytus autobusus. „Knauf“ vardas gerai þinomas dviraèiø sporte, nes jø remiamos komandos „Stimulus Plus“ nariai Vladimiras Kokorevas ir Þydrûnas Savickas uþëmë 2 ir 3 vietas Kauno maratone 2010 m. Dalyvius informuoti padës INIT ir Sport1 TV kanalai, „Kauno diena“ ir Delfi. Dalyvius nudþiugins Luklos, Polar, „Maistas sportui“ dovanos ir prizai.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT