Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
"Kritinës masës" byla strigo prokuratûroje
Naujienos

Daugiau nei prieš savaitæ Vilniuje atidarytas naujas "Kritinës masës" sezonas, taèiau prokuratûroje tebevyksta tyrimas dël prieš metus ávykusios nelaimës, kai automobiliui ásirëþus á dviratininkø kolonà buvo suþaloti keturi þmonës.

Kaltininkas þinomas seniai

Pasak Vilniaus miesto apylinkës prokuratûros Treèiojo nusikalstamø veikø tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Egidijaus Motiejûno, avarijos kaltininkas þinomas seniai, taèiau iki šiol jam nepareikšti átarimai dël þmogaus suþalojimo.

"Kiek þinau, yra priimtas sprendimas dël jo atveþimo á Vilniø ir átarimai jam bus pareikšti", – dienrašèiui sakë E.Motiejûnas.

Átariamasis á Vilniø turëtø bûti atveþtas iš Alytaus pataisos namø, kur jis atlieka bausmæ uþ þmogþudystæ. Šis asmuo pirma laiko buvo paleistas iš ákalinimo ástaigos uþ ankstesná nusikaltimà ir laisvëje sugebëjo ne tik partrenkti dviratininkus, bet ir nuþudyti þmogø.

"Turime problemø ir dël pagrindinës liudytojos. Ji buvo kartu su átariamuoju vienoje kompanijoje, kartu su juo gërë, taèiau bendrauti su mumis nenori, pasislëpë", – kodël stringa bylos tyrimas, aiškino Vilniaus miesto apylinkës prokuratûros prokuroras.

Ieškota ilgai

Svetimu automobiliu vaþiavæs ir net vairuotojo paþymëjimo neturintis avarijos kaltininkas á dviratininkø kolonà trenkësi praëjusiø metø balandþio 30 d. Partrenkæs keturis þmones automobilio vairuotojas net nemaþindamas greièio nuvaþiavo toliau, bet ant kelio šalia suþeistø þmoniø paliko vienintelá árodymà – automobilio valstybiná numerá.

Dviratininkus partrenkusio ir iš ávykio vietos pabëgusio vairuotojo policija ieškojo ne vienà mënesá. Nors automobilio savininkas buvo nustatytas greitai, vyras bandë apsimesti niekuo neþinanèiu ir ilgà laikà nenorëjo prisiminti, kam leido pasivaþinëti savo mašina.

Tik vëliau paaiškëjo, kodël automobilio savininkas slëpë nusikaltëlá. Jis pats buvo šio sumuštas ir bijojo keršto.

 

Pritrûko árodymø

Nedaug trûko, kad keturis þmones suþalojæs vairuotojas iš viso bûtø išvengæs atsakomybës. Jam iškelta baudþiamoji byla pernai buvo nutraukta, palikta tik administracinë byla dël Keliø eismo taisykliø paþeidimo: vairavimà neturint vairuotojo paþymëjimo, transporto priemonës sugadinimo, neþymaus sveikatos sutrikdymo ir pasišalinimo iš ávykio vietos.

Toká sprendimà prokurorai priëmë gavæ medikø išvadas, kuriose teigiama, kad visiems dviratininkams padaryti tik lengvi kûno suþalojimai ir jokiø padariniø sveikatai neturëjo.

Išvados buvo ne visai tikslios. Sunkiausiai šioje avarijoje nukentëjo 1969 m. gimæs N.N. Vyras po smûgio prarado sàmonæ ir jà atgavo tik ligoninëje. Jam buvo diagnozuotas krûtinës làstos sumušimas, sprando raišèiø patempimas ir smegenø sukrëtimas. Net ir praëjus pusmeèiui po avarijos vyras vis dar skundësi galvos svaigimu, atminties sutrikimais, negalëjimu normaliai judinti kaklo.

Pernai spalio pradþioje jis dar kartà kreipësi á prokuratûrà ir áteikë prašymà ikiteisminá tyrimà atnaujinti. Jo prašymas buvo patenkintas.

http://kauno.diena.lt/
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT