Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Prasidëjo aktyviausias dviraèiø vagysèiø sezonas
Naujienos

Informatikos ir ryšiø departamento statistiniais duomenimis, 2010 m. per mënesá vidutiniškai buvo pavagiami 145 dviraèiai per mënesá. Þiemà buvo pavogta 114 dviraèiø, pavasario mënesiais vagysèiø skaièius šoktelëjo net 4 kartus ir siekë 478.

Taèiau tradiciškai daugiausiai dviraèiø pavagiama vasarà – 2010 m. ilgapiršèiai pasisavino net 776 dviraèius, tuo tarpu rudená jø skaièius kiek sumaþëja – šiuo metø laiku nuo vagišiø nukentëjo 377 dviratininkai. Statistika atspindi, kad šiemet per pirmus keturis mënesius, palyginus su praëjusiø metø tuo paèiu laikotarpiu, vagysèiø skaièius išaugo Kauno, Marijampolës, Šiauliø ir Tauragës apskrityse.

Draudimo bendrovës „ERGO Lietuva“ Turto draudimo departamento direktorius Tomas Nenartavièius teigia, kad draudþiantys turtà gyventojai praktiškai visuomet pasirenka draudimo apsaugà ir turimiems dviraèiams. Draudimo bendrovë „ERGO Lietuva“ šiemet sausio-geguþës mënesiais, lyginant su praëjusiø metø tuo paèiu laikotarpiu, sudarë penktadaliu daugiau turto draudimo sutarèiø, kuriose buvo átraukta ir dviraèiø apsauga. „Þala dël dviraèiø vagystës atlyginama pasirinkus namø turto draudimo apsaugà uþ vietos ribø. Ši draudimo apsauga uþtikrina visø daiktø, ne tik dviraèiø, apsaugà. Pasirinkusiems toká draudimà, bendrovë klientams þalà atlygina, jeigu daiktas prarandamas, pavyzdþiui, dël vagystës iš automobilio, sodybos, viešbuèio, vaikštant mieste ir t.t.“, – pasakoja T.Nenartavièius.

 

Skaityti toliau

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT