Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Iki 2014-øjø rajone planuojama nutiesti pirmàjá visus reikalavimus atitinkantá dviraèiø takà
Naujienos

Pirmà dviraèiø tako dalá Anykšèiai - Pavarës, gerindami eismo sàlygas šalia valstybinës reikšmës kelio Anykšèiai - Niûronys - Stakës, prieš keletà metø nutiesë VÁ „Utenos regiono keliai".

Dabar dviratininkams iki 2014-øjø metø ruošiamasi nutiesti dar beveik 2 kilometrus tako nuo Pavarës iki Niûroniø.

Rajono tarybai pateiktame sprendimo projekte teigiama, kad likusi šio kelio dalis nuo Pavariø sankryþos iki Niûroniø kaimo yra per siaura ir nesaugi vaþiuoti dviraèiu.

„Šis dviraèiø takas vystant dviraèiø turizmà mûsø rajone yra labai svarbus. Norime atkreipti dëmesá, kad dviraèiø takas reikalingas pristatyti ne vien tik gamtos ir kultûros paveldo vertybes, bet ir pirmiausia dviraèiu ar pësèiomis iš Anykšèiø miesto gyventojams ir sveèiams saugiai pasiekti Arklio muziejø, J.Biliûno memorialinæ sodybà, þirginio sporto klubà „Vilartas", esantá Niûronyse, kartu aktyviai praleisti laikà gamtoje", - rašoma sprendimo projekte.

Pavykus ágyvendinti šá projektà - tai bûtø pirmasis atitinkantis dabartinius reikalavimus dviraèiø takas Anykšèiø rajone.

Nyksciai

http://www.aina.lt/naujienos/aukstaitija/17881-nuties-visus-reikalavimus-atitinkanti-dviraciu-taka.html

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT