Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Jean Lancri grafikos darbø paroda „VELO = LOVE“
Naujienos

Š. m. birþelio 28 d. – liepos 15 d. Lietuvos nacionalinës UNESCO komisijos galerijoje (Šv. Jono g. 11, Vilnius) bei Prancûzø kultûros centre (Didþioji g. 1, Vilnius) bus eksponuojama Jean Lancri (Prancûzija) grafikos darbø paroda „VELO = LOVE“.
Jean Lancri jau daugiau kaip du dešimtmeèius kuria grafikos darbø ciklà „Laiškanešys Ševalis su dviraèiu“. Bûtent šio ciklo darbai ir sudaro parodà „VELO = LOVE“.

Menininko darbuose atgyja XIX-XX amþiø sandûroje gyvenæs prancûzø laiškanešys Ševalis (Facteur Cheval), kuris išgarsëjo savo rankomis pastatæs áspûdingos architektûros svajoniø namà. Jis bandë árodyti, kad viskas ámanoma pasitelkus valios galià. Dël to laiškininko Ševalio personaþà labai pamëgo to laikmeèio prancûzø siurrealizmo poetai.

J. Lancri „Laiškanešio Ševalio su dviraèiu“ ciklo darbuose kelia vienintelá klausimà: kas – Laiškanešys ar dviratis – primeta vienas kitam savo valià? Kai Laiškanešys mina pedalus, jis galvoja, kad vairuoja dviratá. Taèiau jei jis nuvargsta, ar tik ne EROSAS (kitaip tariant, LOVE), kuris, tarpininkaujant dviraèiui (VELO), verèia Laiškanešá tæsti kelionæ ir siekia, kad visur vyrautø jo ástatymas?

Darbai uþburia savo spalvomis ir netikëtais sprendimais: akriliniai daþai jungiami su tušu ant popieriaus, kartono, šilko ar gipso. Gerai ásiþiûrëjæ pamatysime, kad dviraèio (VELO) ratams naudojamas riebus pastelës sluoksnis.

J. Lancri (g. 1936) gyvena Paryþiaus regione, Mo (Meaux) mieste, yra Sorbonos universiteto profesorius emeritas, dviejø knygø autorius. „Laiškanešio Ševalio su dviraèiu“ ciklo parodos buvo surengtos Prancûzijoje, Maroke, Belgijoje, JAV, Rusijoje, Brazilijoje, Turkijoje.

Parodos kuratorius - prof. Vytautas Bikulèius.

Parodos atidarymas vyks š. m. birþelio 28 d. 17.30 Lietuvos nacionalinës UNESCO komisijos galerijoje (Šv. Jono g. 11, Vilnius).

Kvieèiame apsilankyti!

Daugiau informacijos:

Audelin Chappuis

El. paštas: [email protected]

Lietuvos nacionalinës UNESCO komisijos galerijos darbo laikas
I-IV 9-17 val.
V 9-16 val.

Prancûzø kultûros centro darbo laikas
I-V 9-19 val.
VI 10-15 val.

http://www.dviratis.lt/

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT