Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Ekstremalus dviraèiø takas Dubysos regioniniame parke
Naujienos

Dubysos regioninis parkas planuoja atidaryti naujà dviraèiø trasà ir taip pritraukti kuo daugiau ekologiško dviraèiø turizmo mëgëjø. Dviraèiø trasa turëtø sudominti dviratininkus ne tik dël ádomaus maršruto, bet ir dël lankytinø objektø gausos bei atsiverianèio nuostabaus kraštovaizdþio.

Þiedinë trasa maršrutui paávairinti

Regioninio parko direktorius Vygantas Kilèauskas pasakoja, kad Dubysos regioniniame parke iki šiol nebuvo trasø, nors jø árengimas numatytas regioninio parko planavimo dokumentuose.

„Betygalos kraštovaizdþio draustinyje per Dubysos upæ yra árengti du pësèiøjø tiltai, vadinamieji kabantys lieptai. Taigi kilo mintis panaudoti šiuos lieptus árenginëjant þiedinæ dviraèiø trasà. Šioje vietoje yra labai patogi infrastruktûra“, – pasakojo direktorius.

Kadangi maršrute yra du pësèiøjø tiltai, tai kelionæ dviratininkai gali pradëti Betygaloje. Èia persikeliama á kità Dubysos krantà, nuvaþiuojama maršruto atkarpa.

Tuomet per kità lieptà persikeliama ir gráþtama atgal. „Vaþiuoti á vienà pusæ ir gráþti atgal neádomu, o þiedinis maršrutas leis lankytojui praleisti laikà prasmingai“, – pridûrë V. Kilèauskas.

Raseiniø dviratininkø klubo ,,Minam“ vadovas Šarûnas Blinstrubas sakë, kad dviratininkai neskubëdami šià trasà áveikë per tris valandas.

„Nebûtina visà maršrutà áveikti vienu ypu. Mes daug kur sustodavome. Èia yra piliakalnis, unikali baþnyèia, galima ir kraštovaizdþiais pasigroþëti.“

Skaityti toliau: http://www.alfa.lt/straipsnis/11762684/Ekstremalus.dviraciu.takas.Dubysos.regioniniame.parke=2011-06-29_16-20/

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT