Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Pasiûlë rinktis - dviraèiø takà arba asfaltuotas gatves
Naujienos

Dviraèiø tako iš Kretingos á Palangà palei plentà Šiauliai-Palanga bent artimiausià penkmetá nebus.

„Nusistatykite prioritetus, ko norite – asfaltuotø gatviø ar dviraèiø takø“, - taip Kretingos rajono savivaldybës merui Juozui Maþeikai ir administracijos direktoriaus pavaduotojui Povilui Èerneckiui buvo pasakyta Respublikinëje automobiliø keliø direkcijoje Vilniuje. Direkcijoje rajono vadovai aiškinosi dviraèiø tako projektavimo, statybos ir finansavimo galimybes. Tà daryti juos vertë ir ramybës dël dviraèiø tako tiesimo á Palangà neduodantys rajono dviratininkø klubo „Tolumos“ entuziastai, kuriems ir gimë šio tako idëja. Klubo dviratininkai merui, Savivaldybës tarybai parašë dar vienà atvirà laiškà, kuriame reikalauja vystyti dviraèiø tako idëjà, jos nenumarinti.

J.Maþeika Savivaldybës tarybos narius patikino, jog valdþios veikëjai Vilniuje dël lëšø dviraèiø takui skyrimo nesileido á kalbas. „Mums buvo paaiškinta, jog rajono gatvëms ir keliams lëšos yra suplanuotos ir daugiau pinigø nebus. Jeigu norime tiesti dviraèiø takà, turime atsisakyti kuriai nors gatvei numatyto asfalto ar ko nors kito“, - praëjusià savaitæ Savivaldybës tarybos nariams nedþiugias naujienas iš Vilniaus dëstë meras.

Pasiûlymas rinktis dviraèiø tako tiesimà ar gatviø remontà dalá tarybos nariø papiktino. Jø ásitikinimu, toks pasiûlymas rajono atþvilgiu yra nesàþiningas. Tà, anot jø, patvirtina ir dviraèiø tako iš Palangos á Þibininkus atsiradimas: takas buvo tiesiamas iš tiksliniø lëšø, o ne kitø Palangos ar Kretingos rajono keliø ar gatviø tvarkymo sàskaita.

„Susisiekimo ministerija rengia specialiøjø šalies dviraèiø takø planà, kuriam lëšas skirs ir ES, o darbø pradþia numatoma 2014 metais. Tad takui á Palangà galëtume gauti ES pinigus“, - vilties neprarado J.Maþeika. Šià þinià išgirdæs tarybos narys Povilas Turauskis pareiškë, jog kretingiškiams reikalingas dviraèiø takas á naujai rengiamas Petrikaièiø kapines. Jo kolega Vytautas Karaliûnas ragino Savivaldybës vadovus, politikus nesnausti, kad dviraèiø takas iš Kretingos á Palangà patektø á rengiamà šalies specialøjá planà, kuo skubiau pasirûpinti þeme dviraèiø takui tiesti. „Visa þemë palei kelià á Palangà yra privati. Pirmiausia þemës reikalus kaþkokiu bûdu reikia susitvarkyti“, - teigë politikas.

Skaityti toliau: http://www.pajurionaujienos.com/?sid=6699&act=exp

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT