Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-05-31 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-05-31 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-05-31 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-05-31 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-05-31 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-05-31 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-05-31 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-05-31 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-05-31 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-05-31 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-05-31 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-05-31 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Pasiûlë rinktis - dviraèiø takà arba asfaltuotas gatves
Naujienos

Dviraèiø tako iš Kretingos á Palangà palei plentà Šiauliai-Palanga bent artimiausià penkmetá nebus.

„Nusistatykite prioritetus, ko norite – asfaltuotø gatviø ar dviraèiø takø“, - taip Kretingos rajono savivaldybës merui Juozui Maþeikai ir administracijos direktoriaus pavaduotojui Povilui Èerneckiui buvo pasakyta Respublikinëje automobiliø keliø direkcijoje Vilniuje. Direkcijoje rajono vadovai aiškinosi dviraèiø tako projektavimo, statybos ir finansavimo galimybes. Tà daryti juos vertë ir ramybës dël dviraèiø tako tiesimo á Palangà neduodantys rajono dviratininkø klubo „Tolumos“ entuziastai, kuriems ir gimë šio tako idëja. Klubo dviratininkai merui, Savivaldybës tarybai parašë dar vienà atvirà laiškà, kuriame reikalauja vystyti dviraèiø tako idëjà, jos nenumarinti.

J.Maþeika Savivaldybës tarybos narius patikino, jog valdþios veikëjai Vilniuje dël lëšø dviraèiø takui skyrimo nesileido á kalbas. „Mums buvo paaiškinta, jog rajono gatvëms ir keliams lëšos yra suplanuotos ir daugiau pinigø nebus. Jeigu norime tiesti dviraèiø takà, turime atsisakyti kuriai nors gatvei numatyto asfalto ar ko nors kito“, - praëjusià savaitæ Savivaldybës tarybos nariams nedþiugias naujienas iš Vilniaus dëstë meras.

Pasiûlymas rinktis dviraèiø tako tiesimà ar gatviø remontà dalá tarybos nariø papiktino. Jø ásitikinimu, toks pasiûlymas rajono atþvilgiu yra nesàþiningas. Tà, anot jø, patvirtina ir dviraèiø tako iš Palangos á Þibininkus atsiradimas: takas buvo tiesiamas iš tiksliniø lëšø, o ne kitø Palangos ar Kretingos rajono keliø ar gatviø tvarkymo sàskaita.

„Susisiekimo ministerija rengia specialiøjø šalies dviraèiø takø planà, kuriam lëšas skirs ir ES, o darbø pradþia numatoma 2014 metais. Tad takui á Palangà galëtume gauti ES pinigus“, - vilties neprarado J.Maþeika. Šià þinià išgirdæs tarybos narys Povilas Turauskis pareiškë, jog kretingiškiams reikalingas dviraèiø takas á naujai rengiamas Petrikaièiø kapines. Jo kolega Vytautas Karaliûnas ragino Savivaldybës vadovus, politikus nesnausti, kad dviraèiø takas iš Kretingos á Palangà patektø á rengiamà šalies specialøjá planà, kuo skubiau pasirûpinti þeme dviraèiø takui tiesti. „Visa þemë palei kelià á Palangà yra privati. Pirmiausia þemës reikalus kaþkokiu bûdu reikia susitvarkyti“, - teigë politikas.

Skaityti toliau: http://www.pajurionaujienos.com/?sid=6699&act=exp

Komentarai
kakakaoo gegus 25 2019 03:10:13
maui jim sunglasses
canada goose
cheap uggs
texans jerseys
canada goose jackets
ed hardy outlet
coach outlet
true religion
coach outlet clearance
mont blanc pens
coach outlet
coach outlet online
cheap nhl jerseys
manolo blahnik
nike outlet
true religion jeans
polo ralph lauren outlet
cristiano ronaldo jerseys
futbol baratas
coach outlet
canada goose outlet
uggs italia
pandora jewelry
fitflop shoes
nike roshe
cheap snapbacks
pandora outlet
bape clothing
cincinnati bengals jerseys
converse shoes
minnesota twins jerseys
dallas cowboys jersey
uggs outlet
true religion jeans outlet
coach outlet
canada goose jackets
nike air max
valentino outlet
cheap jordans
polo ralph lauren outlet
hydro flask sale
michael kors outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
nike air max plus
coach outlet
kate spade outlet
ed hardy outlet
ultra boost
coach outlet
air jordan 14
michael kors handbags
michael kors outlet
coach factorty outlet
ugg italia
jordan shoes
air jordan shoes
true religion jeans sale
coach factory outlet
north face outlet
christian louboutin
pandora jewelry
kate spade
fred perry outlet
kendra scott bracelet
nike outlet
pandora uk
canadian goose
snapback hats
mcm store
kate spade outlet
ugg pas cher
pandora charms
coach outlet store online
true religion jeans
air max 90
hydro flask
nike outlet
coach outlet
coach outlet
christian louboutin uk
st louis cardinals jerseys
coach outlet
ugg outlet
polo outlet
ugg outlet
adidas yeezy
new york jets jersey
true religion jeans
coach factorty outlet
christian louboutin
kevin durant shoes
michael kors outlet
nike free flyknit
fjallraven backpack
cheap jordans
kobe 12
fitflops sale clearance
nike shoes for men
michael kors outlet
nike air max outlet
uggs
ugg outlet
ugg boots
rolex watches outlet
lebron 13
匡威英国官网
hermes outlet
mbt outlet
true religion outlet store
adidas shoes
QQQ
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

happyleila
02/05/2019 23:10
Camisas Ralph Lauren
nike shoes
ecco
[url=http:/


happyleila
02/05/2019 08:42
mizuno
Converse All Star
Ed Hardy Shirt
[url=http://w


happyleila
01/05/2019 15:04
jordan
nike air max
kate spade handbags
[url=http


happyleila
01/05/2019 00:09
Guess Vestidos
nike air max 95
levi's
[url=http://www.nike-


happyleila
30/04/2019 13:11
converse femme
converse shoes
supreme hoodie
[url=http:/


aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT