Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviratininkams siûloma draustis specialiu draudimu
Naujienos

Ásibëgëjant dviraèiø sezonui draudimo bendrovë „Seesam Lietuva“ pasiûlë naujà šiø transporto priemoniø mëgëjams skirtà draudimo paslaugà. Išskirtinai á dviratininkus orientuotas „Dviratininko draudimas“ apima nelaimingø atsitikimø bei jø civilinës atsakomybës draudimà.

„Kartu su atšilusiais orais intensyvëjant dviraèiø srautams, dviratininkø saugumas kasmet tampa vis svarbesne aktualija. Dþiaugiamës, kad kartu didëja ir vaþinëjanèiøjø šiomis transporto priemonëmis sàmoningumas savo saugumo atþvilgiu, taigi naujos draudimo paslaugos poreikis auga savaime. Atkreiptinas dëmesys, kad šiuo draudimo pasiûlymu rûpestis pirmiausiai skiriamas asmens sveikatai, taigi apsauga suteikiama ne dviraèiui, bet paèiam þmogui ir jo veiksmams," - teigia draudimo bendrovës „Seesam Lietuva" asmens draudimø rizikos vertintoja Natalija Misëkienë.

„Dviratininko draudimu" uþtikrinama dviguba draudiminë apsauga visus metus: draudimas nuo nelaimingø atsitikimø bei civilinës atsakomybës draudimas. Nelaimingo atsitikimo bet kuriuo paros metu visame pasaulyje atveju kompensuojama þala mirties, neágalumo ir traumø atveju. Neágalumu laikomi organø ar jø funkcijø netekimo atvejai, o kompensuojamos traumos apima kaulø lûþius ir išnirimus, vidaus organø traumas, minkštøjø audiniø paþeidimus ir kt.

Tuo tarpu Lietuvoje galiojanèiu civilinës atsakomybës draudimu atlyginama dviratininko kitiems asmenims ar jø turtui padaroma þala, pavyzdþiui, automobilio ábrëþimas, pësèiojo suþalojimas, jo turto sugadinimas ir pan. Dviratininko civilinës atsakomybës draudimu atlyginama þala iki 5000 Lt, jai taikoma 300 Lt franšizë.

Skaityti toliau: http://vz.lt/straipsnis/2011/06/02/Dviratininkams_siuloma_draustis_specialiu_draudimu

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT