Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Politikai uþsimojo iðguiti dviratininkus ið Laisvës alëjos
Naujienos

Populiariausio mieste dviraèiø tako Laisvës alëjoje gali nebelikti. Á miesto valdþià atëjæ socialdemokratai nutarë: dviraèiai – pavojingi tarsi sportiniai motociklai.

Kam uþkliuvo?

"Laisvës alëja yra pësèiøjø zona, kurioje dviratininkai dabar jauèiasi šeimininkai. Siekiame, kad alëjoje jie jaustøsi kaip sveèiai", – pareiškë vicemeras Kæstutis Krišèiûnas, paklaustas, ar tikrai pagrindinëje miesto arterijoje dviratininkai bus nepageidaujami.

Socialdemokratø deleguotas vicemeras teisinosi, kad kol kas dviraèiø tako niekas esà nenaikina, tik vyksta diskusija. K.Krišèiûnas nebuvo linkæs pripaþinti, kad tai jo idëja. "Administracijos darbuotojai iškëlë klausimà, ar tikslinga laikyti dviraèiø takà, nes kyla ávairiø nemalonumø ir incidentø. Gal bûtø verta dviratininkus nukreipti Karaliaus Mindaugo prospektu, árengiant privaþiavimo prie Laisvës alëjos takus A.Mickevièiaus ir Maironio gatvëse", – aiškino mero pavaduotojas.

Pasiteiravus, kiek ir kokiø incidentø Laisvës alëjoje pastaruoju metu kilo dël dviratininkø kaltës, K.Krišèiûnas nieko konkretaus negalëjo atsakyti. "Statistikos neþinau, bet visi kalba, kad matë ar girdëjo, kaip dviratininkas atsitrenkë ar ant ko nors uþvaþiavo. Apsimesti, kad nëra problemos, negalima", – tikino socialdemokratas.

Priminus, kad dviraèiai kaip susisiekimo ir laisvalaikio priemonë populiarëja tiek Europoje, tiek Kaune, K.Krišèiûnas puolë išsisukinëti: "Miesto gatvëse dviratininkams nesaugu. Dviraèiø takams priþiûrëti, krûmams išgenëti lëšø nebuvo skirta."

Akibrokštas iš savø

Neoficialiai kalbama, kad dviratininkus išmesti iš Laisvës alëjos pasišovæ ir kai kurie miesto tarybos nariai konservatoriai, nors jø lyderis Andrius Kupèinskas buvo šio dviraèiø tako iniciatorius.

"Pamenu, jauèiausi kaip dinozauras ant dviraèio, kai siûliau paþenklinti tà takà, nes valdantiesiems tuomet rûpëjo tik nerûkymo zona Laisvës alëjoje", – dešimtmeèio senumo ávykius prisiminë A.Kupèinskas.

Jis neabejoja, kad per tà laikà dviraèiø takas tikrai pasiteisino, nes Kaune dviraèiai vis labiau populiarëja – kilo judëjimas "Kritinë masë", pradëti organizuoti dviraèiø maratonai. Pats mëgstantis sësti ant dviraèio, buvæs Kauno meras ásitikinæs, kad dviratininkams bûtø dar patogiau, jeigu dviraèiø takas sujungtø Laisvës alëjà ir Àþuolynà.

"Kol nebuvo dviraèiø tako, dviratininkai nardë po Laisvës alëjà skersai išilgai. Dabar ir dviratininkai kultûringesni tapo, ir pëstieji tolerantiškesni", – pastebëjo A.Kupèinskas.

Pasak jo, uþmojai naikinti toká takà yra nesuprantami, nes dviratis yra bevariklë transporto priemonë, todël jais vaþinëjantiems kaunieèiams turëtø bûti išskirta zona pësèiøjø alëjoje. "Galbût tai politinis kerštas, bet juk ne man to dviraèiø tako reikëjo", – stebëjosi buvæs Kauno meras.

Skaityti toliau: http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/verslas-politika/politikai-uzsimojo-isguiti-dviratininkus-is-laisves-alejos-357101

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT