Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-03-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-03-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-03-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-03-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-03-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-03-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-03-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-03-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-03-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-03-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-03-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-03-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviratininkai ir pëstieji: laikas sudëti karo kirvius
Naujienos

Kasmet, atšilus orams, á Klaipëdos gatves išrieda masës dviratininkø. Kartu pasipila ávairiausi incidentai, ima virti nesutarimø bei pasipiktinimo aistros. Pëstieji, dviratininkai, vairuotojai pyksta vieni ant kitø, kaltina Keliø eismo taisykliø neišmanymu bei piktybiniu elgesiu.

Pastaraisiais metais mieste atsidarë kelios naujos dviraèiø parduotuvës, ir dviratininkø bûrys gerokai pagausëjo - šiltuoju metu dviraèiø takuose, šaligatviuose ar net gatvëse tiesiog verda gyvenimas. Vis daþniau šaligatviu ir dviraèiø takais nepasidalija dviratininkai bei pëstieji. Policijos suvestinëse gausëja pareiškimø apie ávykusius konfliktus ar skaudþias nelaimes. Kai kurie šiø incidentø dalyviø dël neaiškiø situacijø bylinëjasi net teismuose.

"Vakarø ekspresas", matydamas vis aštrëjanèià situacijà, nusprendë surengti apskritojo stalo diskusijà, kurios tikslas - išsiaiškinti, dël ko vyksta konfliktai tarp dviratininkø bei pësèiøjø ir kaip reikëtø sušvelninti situacijà, rasti kompromisà, kad ásivyrautø taika.

Diskusijoje savo mintimis pasidalijo Klaipëdos savivaldybës Miesto ûkio departamento direktorius Liudvikas Dûda, Lietuvos dviratininkø bendrijos tarybos narys Saulius Ruþinskas, Klaipëdos apskrities VPK Keliø policijos biuro Nusikalstamø veikø tyrimo grupës komisaras Mindaugas Dþermeika, nuolat pësèiomis vaikšèiojantis Linas Poška, Lietuvos dviratininkø bendrijos narys Darius Mileška ir neseniai Klaipëdoje nuo dviratininkø nukentëjusios 76-eriø klaipëdietës dukra Violeta Bagrova (jos mamà geguþës 3 dienà Tiltø gatvëje partrenkë dviratininkas, moteriškei buvo sutrenkta galva, dël patirtø suþalojimø jai teko keisti klubo sànará ir atlikti reabilitaciná gydymà).

Skaityti toliau: http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/dviratininkai-ir-pestieji-laikas-sudeti-karo-kirvius-591546/

Komentarai
dagege456 kovo 09 2019 01:58:07
rizhan
cheap jordan shoes
nike shoes outlet
salomon online
michael kors
salomon shoes
salomon shoes
nike shoes outlet
new balance outlet
puma outlet
jordan shoes
nike shoes
adidas shoes
jordan shoes
michael kors bags
michael kors handbags
skechers online
salomon store
michael kors bags
adidas outlet store
salomon store
puma online
puma store
michael kors handbags outlet
skechers shoes
cheap jordan shoes
jordan shoes store
michael kors handbags
salomon online
reebok online
new balance store
adidas shoes store
salomon online
cheap jordan shoes
puma shoes
puma shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
air jordan shoes
salomon outlet
adidas outlet store
michael kors
adidas outlet
salomon shoes
salomon outlet
adidas shoes store
cheap michael kors handbags
reebok online
michael kors
salomon outlet
michael kors handbags
new balance shoes
adidas shoes
jordan shoes
salomon shoes
reebok shoes
new balance shoes
reebok store
michael kors bags
michael korsuk outlet
salomon outlet
reebok outlet
air jordan shoes
new balance store
nike shoes
michael kors
michael kors
puma online
salomon outlet
air jordan shoes
salomon online
salomon store
salomon store
salomon outlet
nike shoes outlet
michael kors bags
new balance outlet
jordan shoes store
new balance online
michael kors handbags clearance
jordan shoes store
nike shoes factory
reebok outlet
skechers shoes
salomon store
reebok store
salomon shoes
skechers online
michael kors handbags outlet
skechers store
michael kors handbags
reebok shoes
jordan shoes
nike air max
new balance online
cheap jordan shoes
puma outlet
salomon shoes
michael kors bags
air jordan shoes
jordan shoes
salomon online
salomon store
salomon online
skechers outlet
skechers outlet
jordan shoes store
michael kors handbags
puma store
jordan shoes store
skechers store
adidas outlet
air max
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT