Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviratininkai ir pëstieji: laikas sudëti karo kirvius
Naujienos

Kasmet, atšilus orams, á Klaipëdos gatves išrieda masës dviratininkø. Kartu pasipila ávairiausi incidentai, ima virti nesutarimø bei pasipiktinimo aistros. Pëstieji, dviratininkai, vairuotojai pyksta vieni ant kitø, kaltina Keliø eismo taisykliø neišmanymu bei piktybiniu elgesiu.

Pastaraisiais metais mieste atsidarë kelios naujos dviraèiø parduotuvës, ir dviratininkø bûrys gerokai pagausëjo - šiltuoju metu dviraèiø takuose, šaligatviuose ar net gatvëse tiesiog verda gyvenimas. Vis daþniau šaligatviu ir dviraèiø takais nepasidalija dviratininkai bei pëstieji. Policijos suvestinëse gausëja pareiškimø apie ávykusius konfliktus ar skaudþias nelaimes. Kai kurie šiø incidentø dalyviø dël neaiškiø situacijø bylinëjasi net teismuose.

"Vakarø ekspresas", matydamas vis aštrëjanèià situacijà, nusprendë surengti apskritojo stalo diskusijà, kurios tikslas - išsiaiškinti, dël ko vyksta konfliktai tarp dviratininkø bei pësèiøjø ir kaip reikëtø sušvelninti situacijà, rasti kompromisà, kad ásivyrautø taika.

Diskusijoje savo mintimis pasidalijo Klaipëdos savivaldybës Miesto ûkio departamento direktorius Liudvikas Dûda, Lietuvos dviratininkø bendrijos tarybos narys Saulius Ruþinskas, Klaipëdos apskrities VPK Keliø policijos biuro Nusikalstamø veikø tyrimo grupës komisaras Mindaugas Dþermeika, nuolat pësèiomis vaikšèiojantis Linas Poška, Lietuvos dviratininkø bendrijos narys Darius Mileška ir neseniai Klaipëdoje nuo dviratininkø nukentëjusios 76-eriø klaipëdietës dukra Violeta Bagrova (jos mamà geguþës 3 dienà Tiltø gatvëje partrenkë dviratininkas, moteriškei buvo sutrenkta galva, dël patirtø suþalojimø jai teko keisti klubo sànará ir atlikti reabilitaciná gydymà).

Skaityti toliau: http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/dviratininkai-ir-pestieji-laikas-sudeti-karo-kirvius-591546/

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT