Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviratininkai paragino Kauno vicemerà keliaujant patikrinti miesto dviraèiø takø bûklæ
Naujienos

Kaune dviratininkø laukia daug naujoviø. Drauge su dviratininkais, þurnalistais bei savivaldybës administracijos darbuotojais dviraèiais po Kauno centrinæ dalá pakeliavæ politikai akivaizdþiai ásitikino, su kokiom problemom susiduria bevariklio transporto propaguotojai antrajame pagal dydá Lietuvos mieste.

Þygio maršrutà pasiûlë Linas Vainius - Lietuvos dviratininkø bendrijos pirmininkas. "Pasiûlëm toká maršrutà, kad visi patys išbandytø 1000 Kauno dviratininkø kasdienybæ. O miesto mero pavaduotojas Povilas Maèiulis mielai palaikë tokià idëjà ir visus sukvietë á šá þygá", - sakë L. Vainius.

Prieš sëdant ant dviraèiø, miesto vadovai pristatë naujoves, kurios turëtø nudþiuginti dviratininkus.

"Kauno dviratininkams pristatome naujà paslaugà - dviratininkai nebegalintys ar nebenorintys patys gráþti dviraèiu namo, turës galimybæ pasinaudoti taksi paslauga. Dvi Kaune veikianèios ámonës tam pritaikë savo mašinas, prie kuriø bagaþiniø bus galima prikabinti dviratá. Artimiausiu metu tokià paèià paslaugà pradës teikti ir Kauno viešasis transportas", - apie naujà idëjà pasakojo Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedëjas Paulius Keras.

Skaityti toliau: http://politika.atn.lt/straipsnis/81877/dviratininkai-paragino-kauno-vicemera-keliaujant-patikrinti-miesto-dviraciu-taku-bukle

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT