Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Policijos ávaizdá keièia pareigûnai ant þirgø
Naujienos

Policijos patrulis automobilyje - jau áprastas vaizdas. Taèiau pareigûnai turi ávairesniø, ne visai áprastø transporto priemoniø: dviraèiø, riedþiø, keturraèiø. Vis dëlto daugiausia smalsuoliø dëmesio ir susiþavëjimo sulaukia sostinës gatvëmis ant þirgø patruliuojantys policininkai.
 

Pagrindinë policijos transporto priemonë buvo ir, matyt, liks automobilis. Taèiau nustatytas degalø limitas toli graþu netenkina poreikiø. Štai Šilutës rajono pareigûnai pasakojo, esà pasitaikæ atvejø, kai pasibaigus degalams tarnybinius automobilius iš atokesniø rajono kampeliø tekdavo partempti.

Todël policininkai priversti sësti ant dviraèiø, motoroleriø, vaþinëti riedþiais. Taèiau sostinës gyventojai ir sveèiai gali pasigërëti visas transporto priemones lenkianèiu vaizdu - raitais pareigûnais. Aplink juos visada susiburia smalsuoliø. "Vienaip jauèiuosi, kai išvykstu patruliuoti automobiliu, visai kitaip - jodama ant þirgo. Lietuvos policija nëra labai mylima, taèiau pareigûnas ant þirgo þmonëms tikrai kelia pagarbà", - LÞ sakë Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) patruliø rinktinës raitosios kuopos bûrio vadë Alina Michneviè.
 

Chuliganai nurimsta iš karto

Vilniuje, Sereikiškiø parke, raiti patruliai - Rita ir Aleksandras - mielai sutiko bûti fotografuojami LÞ korespondentës. Aplink kaipmat susirinko ir bûrys smalsuoliø, o kai pareigûnë Rita savo þirgà Aidenà pastatë piestu, praeiviø dþiaugsmui nebuvo ribø. Tiesa, vëliau suþinojusi apie tokias pavaldinës išdaigas raitosios kuopos bûrio vadë A.Michneviè pyktelëjo. "Taip elgtis jokiu bûdu

negalima, juk þirgui svarbiausios yra kojos, jas lengva suþaloti", - kalbëjo nuo vaikystës jodinëjanti kandidatë á jojimo sporto meistrus A.Michneviè, iki šiol dalyvaujanti varþybose.

O þirgas, kuriuo patruliuoja Rita Ušakova, - beveik legendinis. Jau per 20 metø turintis Aidenas ápratintas prie visokiø netikëtumø, jam ne kartà yra tekæ net ir aktoriumi filmuose pabûti. Taèiau pirmiausia Aidenas - policijos þirgas.

Beje, policijoje arklys nevadinamas transporto priemone. "Þirgas - specialioji, ypaè gerai veikianti priemonë. Mums, raitosios policijos kuopos pareigûnams, daþnai tenka patruliuoti karštuose taškuose, ten, kur gali kilti riaušës - futbolo rungtyniø vietoje, prie Seimo. Yra toks posakis: "Kur pasirodo policijos þirgas, ten nebelieka viešosios tvarkos paþeidëjø", - juokësi R.Ušakova. Pasak policininkës, dar nëra pasitaikæ, kad artinantis raitam patruliui paþeidëjas bûtø bandæs bëgti arba priešintis.

Paklausta, kà daro pareigûnas, kai jo þirgas kur nors miesto viduryje sumano atlikti gamtinius reikalus, R.Ušakova patikino, kad tokiø dalykø dar nëra buvæ. "Tikrai nekaip atrodytø policininkas, nulipæs nuo þirgo ir renkantis jo paliktà mëšlà", - kiek pamàsèiusi pridûrë Rita.
 

"Priemonë" nurašoma

Vilniaus raitoji policija šiuo metu turi 21 þirgà: rusø ristûnø, latviø jojamøjø, trakënø, vienà budionà. Yra ir mišrûnø. Policijai þirgai perkami konkursu, o á veislæ nelabai atsiþvelgiama. Svarbiausia, kad jie atitiktø reikalaujamus sveikatos kriterijus. Esama ir þirgø "netyèiukø", kaip tik toks yra jau minëtas Aidenas, išaugæs "tarnyboje".

A.Michneviè pasakojo, kad þirgais rûpinasi tiek patys policininkai, tiek laisvai samdomi priþiûrëtojai. Anot pareigûnës, svarbiausia - tinkamai juos išmokyti. "Arklys - bailus gyvulys, tad bet koks nepaþástamas daiktas jam kelia átarimø. Þmonës daþnai ásivaizduoja, kad þirgai iš karto mokomi šokinëti per kliûtis, taèiau tai visiškai neatitinka realybës. Juk þirgas bijo þengti net per paprasèiausià šakelæ, padëtà ant þemës. Bûtent nuo to ir pradedame já mokyti", - aiškino A.Michneviè. Pasak bûrio vadës, raitelis valdo þirgà blauzdomis, balsu arba skanëstu, duodamu jam áveikus kliûtá.

A.Michneviè apgailestavo, kad šiuo metu raitosios policijos pareigûnai specialiai niekur nerengiami. Daugelis jø pradëjo jodinëti tik atëjæ dirbti á kuopà. Patrulë R.Ušakova LÞ teigë jodinëjanti vos pusantrø metø, kita raitosios policijos pareigûnë Modesta - maþdaug metus. "Jos dar netvirtai laikosi balne, kas nors paëmæs uþ kojos gali nutraukti nuo þirgo", - uþsiminë A.Michneviè. Taèiau, jos nuomone, svarbiausia, kad kuopoje dirbantys policininkai myli þirgus ir nori mokytis.

Kalbëdamiesi palieèiame ir skaudesnæ temà - patruliuoti nebetinkamø arkliø likimà. "Specialioji priemonë" paprastai nurašoma. Taip pat elgiamasi ir su tarnybiniais policijos šunimis. Taèiau šunys, kai jau nebetinka tarnybai, parduodami aukcione. Juos daþniausiai nusiperka patys policijos kinologai, nes nenori išsiskirti su savo augintiniu. O þirgo bute ar balkone juk nelaikysi...

A.Michneviè tik atsiduso pasakodama apie tai, kad á þirgø aukcionus daþnai atvaþiuoja ir mësininkø. "Siaubas apima apie tai pagalvojus! Tad prieš aukcionà paprastai skambinu visiems paþástamiems ûkininkams, þirgininkams - kad tik kurá nupirktø. Taip esame pardavæ jau nemaþai þirgø. Dþiaugiamës, jei mûsø augintinis atitenka þmonëms, paprasèiausiai norintiems turëti þirgà. Taèiau kiekvienà kartà baiminamës, kad mësininkai pasiûlys didesnæ kainà", - atsiduso pareigûnë.

Skaityti toliau: http://www.lzinios.lt/lt/2011-07-09/pirmas_puslapis/policijos_ivaizdi_keicia_pareigunai_ant_zirgu.html

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT