Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Palangoje daþnëja dviraèiø vagystës – ðiemet pavogti 37 dviraèiai
Naujienos

Šiemet kaip ir kiekvienà vasarà, padaugëjo dviraèiø vagysèiø. Palangoje nuo metø pradþios pavogti 37 dviraèiai, pernai tuo paèiu laikotarpiu - 21, 2009 m. – 22. Dël šiø vagysèiø šiais metais pradëta 20 ikiteisminiø tyrimø, 2010 m. -14, 2009 m. – 22. Išaiškinta nusikalstamø veikø dël dviraèiø vagysèiø šiais metais – 2, 2010 m. tuo paèiu laikotarpiu – 4, 2009 m. – 11.

2011 m. sausio-liepos 13 d. nustatytas ir nuteistas vienas asmuo dël dviejø dviraèiø vagystës, 2010 m. ištirtos pavienës dviraèiø vagysèiø veikos, 2009 m. buvo sulaikyta ir nuteista grupë asmenø, kurie pagrobë 6 dviraèius.

Atsiþvelgdami á daugëjanèias dviraèiø vagystes, Klaipëdos aps. VPK Palangos miesto policijos komisariato Prevencijos poskyrio pareigûnai susitinka su miesto gyventojais, dviraèiø nuoma besiverèianèiais verslininkais, poilsio namø, poilsiavieèiø savininkais ir  administratoriais. Susitikimø metu jiems rekomenduojama imtis visø asmeninio turto apsaugos priemoniø. Jiems dalinamos atmintinës – patarimai apie turto apsaugà.

Skaityti toliau: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/palangoje-dazneja-dviraciu-vagystes-siemet-pavogti-37-dviraciai-59-160836

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT