Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
„Velomaratone“ mins ir Artûras Zuokas
Naujienos

Rugpjûèio 21 d. Vilniuje vyksianèiame didþiausiame dviraèiø renginyje „Velomaratone“ dalyvaus ir sostinës meras Artûras Zuokas. Meras, aktyviai skatinantis naudoti dviraèius kaip alternatyvias transporto priemones, ir pats vaþiuos kartu su tûkstanèiais dviratininkø.


„Tai bus puiki šventë visiems dviraèiø entuziastams, tad su malonumu prisijungsiu ir pats. Dviraèiai yra gera, patogi ir sveika susisiekimo priemonë, svarbiausia, kad ant dviraèiø takø nestovëtø automobiliai“, – šypsojosi A. Zuokas

Meras „Velomaratone“ taip pat ásteigë savo tauræ. Ji bus áteikta gausiausiai mëgëjø komandai. Organizatoriai tikisi, kad mero vaþiavimas maratone taps kasmetine tradicija ir jis savo darbotvarkëje priešpaskutiná rugpjûèio sekmadiená pasiþymës kaip „Velomaratono“ sekmadiená.

„Norime sukurti metø šventæ visiems dviraèiø entuziastams. Savo debiutu, „Velomaratonas“ jau ásitvirtino jø bendruomenëje, kaip graþiausias dviraèiø renginys. Labai malonu matyti, kad Vilnius taip pat supranta šio renginio svarbà, o mero dalyvavimas – puikiai tai parodo“, – sako renginio organizatorius Benediktas Vanagas.

Pernai „Velomaratonas“ tapo rekordiniu renginiu, kuriame vaþiavo 2700 dalyviø. Šiemet, likus dviem savaitëms iki renginio, jame spëjo uþsiregistruoti jau virš 2000 dviratininkø. Pasak „Velomaratono“ organizatoriø, tokie rodikliai teikia optimizmo susiburti beveik dvigubai tiek socialiai aktyviø bendraminèiø.

„Velomaratonas“ – antrus metus priešpaskutiná rugpjûèio sekmadiená vykstantis populiariausias renginys dviratininkams Lietuvoje. Jo metu trijø kategorijø dviratininkai – vaikai, mëgëjai ir sportininkai – vaþiuoja áspûdinga dviraèiø maratono trasa, esanèia Vilniaus senamiestyje. Renginio metu profesionalûs sportininkai rungsis 80 km trasoje, mëgëjø kategorijos dalyviai vaþiuos 24 km, o vaikø grupë – 2,4 km. Oficiali renginio svetainë: www.velomaratonas.lt.
 

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT