Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Velomaratonas
Naujienos

Populiariausias renginys dviratininkams „Velomaratonas“ ir LR Susisiekimo Ministerija pratæsë
bendradarbiavimà saugaus dviraèiø eismo srityje. Pasak ministro Eligijaus Masiulio, pernai pradëta
partnerystë su „Velomaratonu“ pasiteisino ir šiemet planuojama imtis dar aktyvesnës veiklos
formuojant sàmoningà bei atsakingà dviratininkø kultûrà Lietuvoje.

„Dviraèiai Lietuvoje sparèiai populiarëja ir vis daþniau tampa ne tik laisvalaikio praleidimo bûdu, bet ir susisiekimo priemone. Iki šiol didesnis dëmesys buvo skirtas vairuotojø švietimui bei prevencijai dviratininkø atþvilgiu, taèiau sparèiai padaugëjus dviratininkams, þenkliai padidëjo ir eismo ávykiø, kuriuos, deja, neretai sukelia jie patys. Šiuo atþvilgiu, bûtina investuoti á dviraèiø kultûros ugdymà“,– sako E. Masiulis.

Ministro teigimu, savo mastu bei turimu svoriu „Velomaratonas“ áneša teigiamus pokyèius dviraèiø kultûros vystymuisi bei tampa reikšminga dviraèiø eismo saugos platforma, tad ilgai svarstyti bendradarbiavimo tàsos neteko.

„Metø sporto renginys 2010“ titulà turintis „Velomaratonas“ pernai pritraukë arti 3000 dviraèiø entuziastø ir pagal dalyviø skaièiø tapo rekordinio dydþio sportiniu renginiu.

„Velomaratono“ organizatorius Benediktas Vanagas paþymi, kad praeitais metais, kartu su Susisiekimo Ministerija, pavyko surengti ne tik išskirtinæ dviraèiø entuziastø šventæ, bet ir suteikti naudingus saugaus eismo pagrindus jos dalyviams bei þiûrovams.

„Beveik 3000 dviratininkø maratone vaþiavo su šalmais, daugelis juos ásigijo pirmà kartà. Kiekvienas dalyvis gavo po „Velomaratono“ atšvaità, o daugiau nei 200 vaikø buvo išdalintos šviesà atspindinèios liemenës. Viso renginio metu vyko ávairios edukacinës programos. Šiemet planuojame plësti šá bendradarbiavimà bei rengti naujus projektus, prisidësianèius prie sàmoningos ir aktyvesnës visuomenës ugdymo“,– pasakoja B. Vanagas.

Vienas tokiø projektø, pasak organizatoriaus, ávyks šiandien Vilniaus Vingio parke. „Velomaratono“ dalyviai jame susitiks su dviraèiø sporto pasaulyje itin gerbiamu sportininku Vitaliu Vareikiu. Draugiško susitikimo metu jis atskleis 10 paslapèiø, padësianèiø dalyviams kuo geriau ir saugiai áveikti „Velomaratono“ trasà, dalinsis praktiškais patarimais ir atsakinës á dviraèiø entuziastams rûpimus klausimus.

„Velomaratonas“ – antrus metus priešpaskutiná rugpjûèio sekmadiená vykstantis didþiausias sporto renginys Lietuvoje. Jo metu trijø kategorijø dviratininkai – vaikai, mëgëjai ir sportininkai – vaþiuoja áspûdinga dviraèiø maratono trasa, esanèia Vilniaus senamiestyje. Renginio metu profesionalûs sportininkai rungsis 80 km trasoje, mëgëjø kategorijos dalyviai vaþiuos 24 km, o vaikø grupë – 2,4 km. Oficiali renginio svetainë: www.velomaratonas.lt.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT