Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
„Velomaratone“ dalyvaus beveik 4000 dviratininkø
Naujienos

Šá sekmadiená Vilniuje vyksianèiame dviraèiø renginyje „Velomaratone“ dalyvauti ketina 3770 dviraèiø entuziastø. Tai net tûkstanèiu dalyviø daugiau, nei pernai vykusiame maratone bei iki šiol didþiausias skaièius dalyviø Lietuvoje vykstanèiame sportiniame renginyje. Registracija á „Velomaratonà“ tæsiasi dar visà šià savaitæ, taèiau jau yra mokama. Taigi, dalyviø skaièius gali augti dar labiau.

Visi uþsiregistravæ savo starto paketus galës atsiimti rugpjûèio 19-20 d. vyksianèio išankstinio jø išdavimo metu „100%sports“ parduotuvëje (PC „Panorama“, Saltoniškiø g.9, Vilnius). Nespëjæ jø atsiimti laiku, galës tai padaryti ir renginio metu tokia tvarka: 9:00-11:00 val. – vaikø vaþiavimo dalyviai, 9:00-12:30 val. – mëgëjai, o sportininkai – 9:00-14:00 val. Organizatoriai ragina atsiimti savo starto paketus išankstinio jø išdavimo metu.

„Sekmadiená Nepriklausomybës aikštëje prie Seimo rûmø ásikurs „Velomaratono miestelis“, kuriame nuo ryto prasidës ir aktyvi pramoginë renginio dalis, tad siûlome visus formalumus susitvarkyti iš anksto ir atvykus á renginá jau pilnai ásitraukti á jo programà. Turint omeny dalyviø skaièiø, penktadiená-šeštadiená starto paketø atsiimti atvykæ dviratininkai þenkliai prisidëtø prie sklandesnës jø išdavimo tvarkos“, – sako organizatorius Benediktas Vanagas.

„Velomaratono“ dalyviai raginami nepamiršti svarbiausiø maratono dalyviø eismo saugos taisykliø, kuriomis, tikimasi, dviratininkai vadovausis ir po renginio. Pirmoji saugumo taisyklë maratone – visiems dalyviams yra privaloma dëvëti šalmus bei dalyvauti techniškai tvarkingu dviraèiu.

„Tikimës, kad visi dalyviai maratone vaþiuos atsakingai bei vadovausis saugaus ir garbingo dalyvavimo jame taisyklëmis. Nepamirškime „Velomaratono“ masto bei kaip reikia elgtis vaþiuojant minioje. Šiuo atþvilgiu praeità savaitæ surengëme mokymus, kuriuose autoritetingas dviratininkas Vitalis Vareikis pristatë esminius saugaus ir efektyvaus vaþiavimo dviraèiu principus“ – primena B.Vanagas.

V. Vareikio rekomendacijos „Velomaratono“ dalyviams publikuojamos oficialioje renginio svetainëje www.velomaratonas.lt.

Sekmadiená vyksianèiame „Velomaratone“ planuoja dalyvauti 304 vaikai, 2915 mëgëjai ir 547 sportininkai. Didþiausios trys uþsiregistravusios komandos yra „Swedbank komanda“ (189 nariai), „Sveikatos apsaugos ministerijos komanda“ (67 nariai) ir „Susisiekimo ministerija plius“ ( 60 nariai).

„Metø sporto renginys 2010“ titulà turintis „Velomaratonas“ pernai pritraukë 2700 dviraèiø entuziastø ir pagal dalyviø skaièiø tapo rekordinio dydþio sportiniu renginiu.

„Velomaratonas“ – antrus metus priešpaskutiná rugpjûèio sekmadiená vykstantis didþiausias sporto renginys Lietuvoje. Jo metu trijø kategorijø dviratininkai – vaikai, mëgëjai ir sportininkai – vaþiuoja áspûdinga dviraèiø maratono trasa, esanèia Vilniaus senamiestyje.

Renginio metu sportininkø grupës rungsis – 40 arba 80 km, mëgëjø kategorijos dalyviai vaþiuos 24 km, o vaikø grupë – 2,4 km. Oficiali renginio svetainë: www.velomaratonas.lt. Dviratininkø bendruomenë buriasi www.facebook.com/Velomaratonas.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT