Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
„Velomaratonas“ kvieèia ir pramogauti
Naujienos

Šá sekmadiená Vilniaus senamiestyje vyksianèiame „Velomaratone“ kvieèiama ne tik minti pedalus, bet ir aktyviai dalyvauti šventinëje renginio programoje. Populiariausio renginio dviratininkams metu prie Seimo aikštës ásikurs unikalus „Velomaratono miestelis“. Jame pramogauti siûloma visiems vilnieèiams bei miesto sveèiams.

Nuo 10 iki 17 val. veiksianèiame „Velomaratono miestelyje“, pasak organizatoriø, vyks ávairiapusë, pramoginë bei edukacinë programa, orientuota ne tik á maratono dalyvius, bet ir visus renginio þiûrovus.

„Siekiame sukurti metø šventæ visiems dviraèiø entuziastams ir jiems prijauèiantiems, tad kiekvienam atvykusiam á renginá, norime suteikti puikius áspûdþius bei teigiamas emocijas iki pat kitø metø“, – sako organizatorius Benediktas Vanagas.

Nepriklausomybës aikštëje ásikûrusiame „Velomaratono miestelyje“ nuo pat ryto vyks ávairios loterijos bei þaidimai, kuriø dalyviai namo gráš su daugybæ prizø: pradedant gertuvëmis ar funkcionaliais sporto rûbais ir baigiant net dviem naujais stilingais dviraèiais.

„Kvieèiame visus dviraèiø entuziastus pasitikrinti saugaus vairavimo dviraèiu ágûdþius specialiai tam árengtoje aikštelëje. Joje dalyviai varþysis keturiose kategorijose (vaikø, jaunimo, vyrø ir moterø), áveikdami balansavimo, staigaus stabdymo ar posûkio áveikimo, laviravimo tarp kliûèiø ir kitas rungtis, siekiant tai atlikti kuo greièiau bei tiksliau. Rungties nugalëtojas parmins nauju stilingu dviraèiu, kurá ásteigë pagrindinis šventës partneris „Swedbank“, – priduria B. Vanagas.

Organizatoriai primena, kad „Velomaratono miestelyje“ visà dienà vaikus nuo ketveriø iki dvylikos metø turiningai uþims ir jais pasirûpins specialiai jiems ákurtas vaikø laisvalaikio centras, o dalyviø dviraèiais, esant gedimams, rûpinsis miestelyje ásikûrusi dviraèiø taisykla.

„Velomaratono miestelyje“ veiks maitinimo punktai, kuriuose siûloma pasistiprinti karštais patiekalais bei uþkandþiais taip pat á já atriedës didþiausias kavos puodelis, teikiantis kavà – mobili „Vero Cafe“ kavinë. Renginio metu nemokamai bus išdalinti net penki tûkstanèiai porcijø ledø, o specialiuose vandens punktuose – virš 600 litrø vandens.

Atsipalaiduoti po maratono ar tiesiog komfortiškai, ásitaisius sëdmaišiuose ir klausant lengvos muzikos, stebëti maratonà renginio dalyviai galës jaunatviškoje laisvalaikio zonoje „ZOOM“.

Graþiausioje dviraèiø šventëje vyks ir edukacinio pobûdþio veikla. Visi, norintys apsaugoti savo dviraèius nuo vagysèiø, galës nemokamai juos þymëti specialiame policijos punkte. Tokiu atveju reikëtø su savimi turëti asmens bei savo dviraèio dokumentus. Tuo tarpu sveikatos apsaugos ministerijos informacinëje palapinëje šventës dalyviams medikai primins, kaip suteikti pirmàjà pagalbà, surengs pirminio gaivinimo pamokas bei patars, kà daryti, kai dviratininkà ištinka nedidelë traumà.

„Norime prisidëti prie edukacinës programos šviesdami ir sveikatos klausimais. Visi atvykæ á dviraèiø šventæ galës pasitikrinti kraujospûdá, kûno masës indeksà, pasimatuoti liemens apimtá, pasikonsultuoti su kardiologais širdies ligø rizikos veiksniø koregavimo klausimais, su sveikos gyvensenos specialistais, dar kartà pasitikrinti þinias apie tai, kà valgyti sveika“, – sako maratone startuosianèios Sveikatos apsaugos ministerijos komandai vadovausiantis ministerijos kancleris Rimantas Remeika.

„Metø sporto renginys 2010“ titulà turintis „Velomaratonas“ – antrus metus priešpaskutiná rugpjûèio sekmadiená vykstantis didþiausias sporto renginys Lietuvoje. Jo metu trijø kategorijø dviratininkai – vaikai, mëgëjai ir sportininkai – vaþiuoja áspûdinga dviraèiø maratono trasa, esanèia Vilniaus senamiestyje.

Renginio metu sportininkës rungsis 40 km trasoje, o sportininkai – 80 km, mëgëjø kategorijos dalyviai vaþiuos 24 km, o vaikø grupë – 2,4 km. Oficiali renginio svetainë: www.velomaratonas.lt. Dviratininkø bendruomenë buriasi www.facebook.com/Velomaratonas.
 

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT