Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Vasaros derlius – traumos
Naujienos

Šià vasarà sumaþëjo vandenyje patiriamø traumø, taèiau medikams darbo padaugëjo dël susiþalojusiø dviratininkø. Traumatologai pastebi, kad pastaraisiais metais išvengiama itin sunkiø traumø, kurios prieš gerà dešimtmetá vasarà buvo ligoniniø kasdienybë.

Suvaþiuoja visa Lietuva

Uostamiesèio traumatologai teigë, kad vasarà darbo padaugëja ne tik dël padaþnëjanèiø traumø, bet ir pajûrio specifikos. Atostogauti èia susirenka poilsiautojai iš visos Lietuvos. Jiems ramø poilsá prie jûros neretai sudrumsèia traumos.

Pasak Klaipëdos universitetinës ligoninës (KUL) Traumatologijos departamento vadovo Vidmanto Þegunio, vasarà per darbo dienà vidutiniškai sulaukiama apie 30 traumas patyrusiø pacientø, o savaitgaliais ir renginiø metu – nuo 60 iki 80 traumuotø poilsiautojø.

Respublikinës Klaipëdos ligoninës (RKL) vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai Zigmas Juzumas taip pat tvirtino, kad poilsio dienomis sulaukiama dvigubai daugiau ávairias traumas patyrusiø pacientø.

"Dešimtys èiurnos traumø, keli raišèiø patempimai, pora ligoniø operuoti dël èiurnos kaulo lûþiø, du pristatyti dël blauzdos kaulo lûþiø, dar trys – dël þastikaulio lûþiø", – vieno iš vasaros savaitgaliø statistikà pateikë Z.Juzumas.

Daþniausios vasarà pasitaikanèios traumos – išnirimai, patempimai, rankø ir kojø lûþiai. Šiltuoju metø laiku šiek tiek padaugëja galvos traumø. Pasak V.Þegunio, guodþia tik tai, kad jos nëra itin sunkios.

Pastebima, kad traumø statistikà padidina ir svaigalø vartojimas.

Padaugëja vakare

Pasak V.Þegunio, apie 10 proc. traumas patyrusiø pacientø, suteikus pagalbà ligoninëje, gydytis išleidþiami namo. Taèiau tokiø ligoniø aptarnavimas neretai atima nemaþai laiko.

"Nors vienam traumà patyrusiam pacientui turëtø bûti skiriama apie 20 minuèiø, daþnai pagalbos suteikimas uþtrunka ilgiau. Tad neišvengiame ir kitø eilëje laukianèiø ligoniø nepasitenkinimo", – apie pasitaikanèias situacijas pasakojo KUL atstovas.

Tuo labiau kad traumas patyræ pacientai per dienà pasiskirsto netolygiai. Traumatologai iš savo praktikos pastebi, kad jei á Priëmimo skyriø atveþë vienà toká nelaimëlá, netrukus reikia laukti ir kito.

Daþniausiai traumas patyræ pacientai pasipila vakarëjant, kai gráþtama nuo jûros arba pasibaigus kokiam renginiui. Tad traumatologams darbo pradeda daugëti nuo 18 val. iki vidurnakèio.

Skaityti toliau: http://kauno.diena.lt/dienrastis/priedai/sveikata/vasaros-derlius-traumos-371822

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT