Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-07-31 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-07-31 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-07-31 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-07-31 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-07-31 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-07-31 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-07-31 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-07-31 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-07-31 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-07-31 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-07-31 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-07-31 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Italijoje þuvo buvusi dviratininkë Z.Urbonaitë
Nelaimës Pirmadiená Italijoje tragiðkai þuvo uþpernai dviratininkës karjerà baigusi 34-eriø lietuvë Zita Urbonaitë. Nelaimë ávyko geleþinkelio pervaþoje netoli Trevizo miesto. Lietuvë buvo surasta ant geleþinkelio pësèiøjø tako. Ávykio aplinkybës tiriamos. Vietos policija neatmeta versijos apie saviþudybæ.

2006 metø spalá dviratininkës karjerà baigusi Z. Urbonaitë iðtekëjo uþ italø verslininko Luca Valbusa, o ðiø metø kovo 14 dienà pagimdë dukrelæ Gretà.

Eltos þiniomis, buvusià sportininkæ pastaruoju metu kamavo stipri depresija. „Ðá pirmadiená ji turëjo vykti pas gydytojà. Ryte dar kalbëjomës, taèiau vidurdiená ji á telefono skambutá nebeatsiliepë“, - Eltai pasakojo taip pat Italijoje gyvenanti Z. Urbonaitës sesuo Graþina. - Nuo maþø dienø jà nuolat supo þmonës, o pastaruoju metu to nebuvo. Jau anksèiau pastebëjau, kad Zitai reikia pagalbos. Ne kartà kalbëjome, kad jai reikia nuvykti pas gydytojà“.

Ðiuo metu tvarkomi dokumentai dël Z. Urbonaitës palaikø pargabenimo á gimtuosius Ðiaulius.

Lietuvos dviraèiø sporto federacijos generalinis sekretorius Antanas Tauèius antradiená pokalbyje su DELFI sunkiai rinko þodþius.

„Kol kas nieko konkretaus neþinome. Su treneriu Valerijumi Konovalovu trumpai kalbëjome, kai jis gavo ðià liûdnà ir baisià þinutæ ið Italijos. Zità prisimename tik ið gerosios pusës. Nors ji pati svariø pergaliø neiðkovojo, bet labai daug padëjo ir Editai Puèinskaitei, ir Dianai Þiliûtei, kai ðios laimëjo „Tour de France“ (1998 ir 1999 m.), ir kitoms merginoms per pasaulio èempionatus.

Ji buvo labai atsidavusi Lietuvos komandai, padëdavo kiek galëdavo ir niekada nëra atsisakiusi atstovauti mûsø ðalies nacionalinei rinktinei.

Zita tik uþpernai atsisveikino su profesionaliuoju sportu, iðtekëjo, vestuvëse dalyvavo dauguma Lietuvos dviraèiø sporto visuomenës. Zita kovo mënesá pagimdë dukrytæ, o ðtai dabar tragedija. Sunku pasakyti, kodël Anapilin iðeina geriausieji. Tai milþiniðka netektis visam Lietuvos dviraèiø sportui“, - DELFI sakë A. Tauèius.

E. Puèinskaitë negalëjo patikëti draugës netektimi.

„Liûdnos mintys, daug puikiø prisiminimø, negaliu ir nenoriu patikëti tuo, kas ávyko. Að pirmadiená vëlai sugráþau ið varþybø Prancûzijoje. Jø metu su Zita buvome susisiekusios þinutëmis ir ji praðë informuoti apie lenktynes, kuriose pati dalyvavo daugybæ kartø ir paþinojo visus organizatorius. Todël nuojautos apie græsianèià nelaimæ nebuvo“, - DELFI susijaudinusi antradiená kalbëjo E. Puèinskaitë.

„Bet toks gyvenimas. Kartais gyvendamas ðalia kaimyno neþinai, kas vyksta jo kieme. Mes su Zita buvome labai artimos, todël nekilo jokiø átarimø, kad viskas gali baigtis tokia tragedija. Atrodo jos gyvenime turëjo atsitikti kaþkas netikëto, staigaus ir spontaniðko. Gal tai pogimdyvinës krizës pasekmë?“.

„Zitos indëlis á Lietuvos dviraèiø sportà didþiulis. Að, Zita ir D. Þiliûtë kartu sportavome ilgus metus ir Zita paaukojo visà save. Ji suprato, kad dviraèiø sportas yra kitoks. Lenktynes pradeda 100 dviratininkiø, o nugali tik viena. Tø nugalëtojø yra nedaug ir joms bûtinos pagalbininkës, kokia ir buvo Zita. Ji aukojo visà ðirdá, karjerà, kad pergales iðkovotø komandø lyderës. Jà mylëjo visas dviraèiø sporto pasaulis. Dël gerumo, noro visiems padëti, ramaus ir nuotaikingo charakterio“, - pokalbyje su DELFI prisiminë E. Puèinskaitë.

„Zita visada buvo tokia optimistë, todël ir sunku patikëti ðia nelaime. Su Zita buvo gera bûti kartu, bendrauti ir keliauti. Zità savo komandose ir klubuose norëjo matyti visos pajëgiausios dviratininkø ekipos, bet ji buvo iðtikima tam vieninteliam italø klubui, kuriame pradëjo karjerà uþsienyje“.

„Zitos þûtis – didþiulë netektis Lietuvos dviraèiø sportui, kuriame ji paliko ryðkø pëdsakà“, - konstatavo E. Puèinskaitë.

1973 metø rugsëjo 3 dienà gimusi Z. Urbonaitë sportininkës kelià pradëjo Panevëþio dviraèiø sporto klube „Fortûna“. 1997 metais ji iðvyko á Italijà ir devynerius metus atstovavo ðios ðalies klubui „Safi-Pasta Zara“. Z. Urbonaitë daug metø atstovavo ir Lietuvos rinktinei. Ji pati neiðkovojo skambiø pergaliø, taèiau pasiaukojanèiu darbu padëdavo laimëti komandos draugëms.

1999 metø „Giro d'Italia“ lenktynëse ji tris dienas vilkëjo roþinius lyderës marðkinëlius, 2000 metais ji laimëjo Ðveicarijoje vykusiø lenktyniø „Tour de Suisse“ etapà, o 2002 metais tapo Lietuvos èempione.

www.DELFI.lt
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT