Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Mindaugas Raduðis. Þvilgsnis á dviraèiø mëgëjø pasaulëþiûrà, arba Tebûnie pirmenybë dviraèiui!
Naujienos

Bûna taip, kad kokios nors veiklos imamës per daug nesusimàstydami apie jos prasmæ. Tiesiog darai tai, nes to norisi ar reikia. Ir tik atsitikus kaþkam netikëtam, kas priverèia bent trumpam perþengti savo pasaulëlio ribas, prieš akis atsiveria atliekamø veiksmø prasmë arba beprasmybë. Neretai tokie praregëjimai ávyksta su kitø þmoniø pagalba.

Visai nesenai man taip buvo su dviraèiu. Iki tol nebuvau vaþinëjimo šia transporto priemone entuziastas. Savo dviratá apþergdavau nebent tik koká graþø vasaros rytà, nusprendæs numinti iki darbo. Ir tai tuomet daþniau galvodavau apie sutaupytus litus, kuriø nereikës išleisti automobilio kurui ar visuomeninio transporto bilietams, nei apie vaþiavimo dviraèiu teikiamà malonumà.

Labai þemiškai svarsèiau ir apie progà ákvëpti gryno oro ar tokiu bûdu sustiprinti nuo sëdimo darbo apkiautusià fizinæ formà. Skaièiuodamas numintus kilometrus mintijau, ar uþ „sutaupytà“ pinigø sumà jau galiu ásigyti naujà skambutá, atšvaitus ir þibintà dviraèiui, o savo galvai dviratininko šalmà.

Tikriausiai sakysite, kad taupydamas savo saugumo sàskaita labai rizikuoju sveikata ar net gyvybe. Nieko panašaus – dar ir kaip rûpinuosi savo kailiu. Dviraèiø mëgëjams labai patogioje Klaipëdos miesto plokštumoje vaþinëju tik šaligatviais vingiuojanèiais dviraèiø takais, daþnà perëjà áveikiu kaip pësèiasis. Ir iki šiol niekaip negalëjau suprasti tø dviratininkø, kurie lyg kamikadzës mina vaþiuojamàja gatvës dalimi šalia grësmingai lekianèiø automobiliø.

Tikriausiai ir toliau bûèiau sëkmingai „stumdæsis“ su praeiviais bei savo buitiškomis mintimis uostamiesèio šaligatviuose, jei ne vienà dienà á mûsø namus netikëtai uþklydusi viešnia iš Paryþiaus. Ir ji ne šiaip atkeliavo á mûsø kraštà, bet nepabûgo šiame þygyje pasibalnoti dviraèio „þirgo“.

Skaityti toliau: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-08-30-mindaugas-radusis-zvilgsnis-i-dviraciu-megeju-pasauleziura-arba-tebunie-pirmenybe-dviraciui/67949

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT