Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Ga­ben­ti dvi­ra­tá - lyg þais­ti ru­sið­kà ru­le­tæ
Naujienos

„Pa­gaus - ne­pa­gaus, nu­baus - ne­nu­baus“, - to­kios ne­ra­mios min­tys su­ka­si vai­ruo­to­jø gal­vo­se, kai jie ga­be­na dvi­ra­èius, pri­tvir­tin­tus prie ga­li­nës au­to­mo­bi­lio da­lies. „Leis­ti - ne­leis­ti, baus­ti - ne­baus­ti“, - màs­to po­li­ci­nin­kai, ma­ty­da­mi to­kius vai­ruo­to­jus. To­kia si­tua­ci­ja paaiš­kë­jo prieš ke­le­tà sa­vai­èiø pra­dë­jus do­më­tis dvi­ra­èiø ga­be­ni­mo au­to­mo­bi­liais tvar­ka. Ta­da ra­šë­me, kad Lie­tu­vos po­li­ci­ja pro­ble­mà þi­no, ta­èiau dvi­ra­èiø ga­be­ni­mo tvar­ka ásta­ty­mu ne­reg­la­men­tuo­ta jau ke­le­rius me­tus. Kol Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja mie­ga, pa­rei­gû­nai si­tua­ci­jà ko­men­tuo­ja skir­tin­gai ir vie­nin­gos po­zi­ci­jos ne­tu­ri. Vai­ruo­to­jams kol kas ten­ka ti­kë­tis, kad pa­klius „ant“ su­kal­ba­mo pa­tru­lio.

Du pa­rei­gû­nai, du at­sa­ky­mai
Dvi­ra­èius au­to­mo­bi­liu no­rin­tys veþ­ti vai­ruo­to­jai su­si­du­ria su pro­ble­ma - ant spe­cia­liø lai­kik­liø dvi­ra­èius pri­tvir­ti­nus prie ga­li­nës au­to­mo­bi­lio da­lies uþ­den­gia­mas jo vals­ty­bi­nis nu­me­ris. Ke­liø eis­mo tai­syk­lës drau­dþia ga­ben­ti kro­vi­ná, ku­ris uþ­den­gia vals­ty­bi­ná nu­me­rá. Já bû­tø ga­li­ma per­kel­ti ant spe­cia­laus lai­kik­lio, ta­èiau nuim­ti vals­ty­bi­niø nu­me­riø, va­do­vau­jan­tis ga­lio­jan­èiais ásta­ty­mais, ne­ga­li­ma. Uþ pa­slëp­tà au­to­mo­bi­lio nu­me­rá ar jo nuë­mi­mà vai­ruo­to­jui gre­sia bau­dos, ta­èiau kà da­ry­ti, jei no­ri­ma ga­ben­ti dvi­ra­èius, po­li­ci­ja aiš­ki­na skir­tin­gai. Dai­nius Ša­loms­kas, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Lie­tu­vos ke­liø po­li­ci­jos tar­ny­bos Ad­mi­nist­ra­ci­nës veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kas, sa­vait­raš­èiui „Šiau­liai plius“ prieš ke­le­tà sa­vai­èiø tei­gë, kad kol si­tua­ci­ja ne­reg­la­men­tuo­ta, po­li­ci­jos pa­rei­gû­nai vai­ruo­to­jø ne­baus. „Esant ga­li­my­bei, vai­ruo­to­jams re­ko­men­duo­ja­ma per­kel­ti vals­ty­bi­ná nu­me­rá nuo au­to­mo­bi­lio ga­lo ant dvi­ra­èiø lai­kik­lio“, – sa­kë jis.
D. Ša­loms­ko tei­gi­mu, ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras pa­pra­šë ke­liø po­li­ci­nin­kø ne­kib­ti prie vai­ruo­to­jø, ku­riø ve­þa­mi dvi­ra­èiai uþ­den­gia nu­me­rius.
Tuo­met vis­kas at­ro­dë ga­na aiš­ku, ta­èiau Šiau­liø ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­liø po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­kas Kæs­tu­tis Di­èius aiš­ki­na ki­taip. Jo tei­gi­mu, kiek­vie­na mo­to­ri­në trans­por­to prie­mo­në ar prie­ka­ba tu­ri bû­ti su tam skir­to­je vie­to­je ver­ti­ka­lio­je plokš­tu­mo­je pri­tvir­tin­tais, re­gist­ruo­jant jai pri­skir­tais vals­ty­bi­nio nu­me­rio þenk­lais. Vals­ty­bi­nio nu­me­rio þenk­lus drau­dþia­ma uþ­deng­ti ap­sau­gi­në­mis me­dþia­go­mis, lanks­ty­ti ar ki­taip keis­ti jø for­mà, jie ne­tu­ri bû­ti ap­ga­din­ti, uþ­terš­ti ar su­rû­di­jæ.

Skaityti toliau: http://www.etaplius.lt/Keliones/Gabenti-dvirati-lyg-zaisti-rusiska-rulete

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT