Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviratis, istorija ir ateitis
Naujienos

Vasara - tai dviraèiø transporto priemonës metas. Gatvëse galime išvysti ávairiø modeliø, spalvø ir net formø dviraèiø. Ne paslaptis, kad dviraèiai, kaip ir visa kita, laikui bëgant keièiasi, ágyja naujas formas, vis tobulëja. Nors daugelis þinome posaká „Neišradinëk dviraèio“, taèiau já tobulinti galima.

Nuo 1839 metø, kai buvo išrastas pirmasis dviratis, kuris svërë 34 kg, turëjo mediná rëmà, prie kurio buvo pritvirtinta išskaptuota arklio galva ir du guma padengti geleþiniai ratai, daug kas pasikeitë. Dabar galime ásigyti ávairiø dviraèiø - nuo maþyèiø BMX, skirtø ávairiems triukams atlikti, iki kalnø dviraèiø, pritaikytø kelionëms.

Koks didelis bebûtø dviraèiø pasirinkimas, tuo viskas nesibaigia, naujausias dviraèiø dizaino pasiekimas - tai Viskonsino dizainerio Dþono Vilarelio (John Villarreal) sukurtas futuristinio dizaino dviratis. Þvelgiant á šá dviratá atrodo, lyg akies krašteliu þvilgtelime á ateitá. Þinoma, šis dviratis ne tik elegantiškas, bet ir patogus. Šis futuristinio stiliaus dviratis turi lengvà anglies pluošto korpusà, vaire ir dviraèio gale ámontuotus LED þibintus, kurie uþtikrins saugumà. Paskutinis, taèiau ne maþiau svarbus elementas – dviraèio ratlankiai, kurie suteikia futuristinæ išvaizdà dviraèio dizainui.

Skaityti toliau: http://www.etaplius.lt/Idomusis-mokslas/Dviratis-istorija-ir-ateitis

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT