Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dël dviraèiø transporto plëtros Klaipëdos mieste
Naujienos

Klaipëdos miesto savivaldybës administracija parengë tris projektus, plëtojanèius uostamiestyje dviraèiø transportà. Regioninë galimybiø studija „Vakarø krantas” - pirmasis projektas, kurio keliamas tikslas - parengti tikslingà ir ekonomiškai pagrástà Klaipëdos regiono bevariklio, lengvojo, viešojo ir vandens transporto sistemos optimizavimo ir plëtros koncepcijà. Siekiama apjungti šias transporto rûšis, tokiu atveju bus galimybë planuoti šiø transporto rûšiø plëtrà.

Projekto ágyvendinimui konkursas jau paskelbtas. Projekto rengëjai per 24 mënesius privalo parengti ir pristatyti techninius planus. Pagrindinës lëšos gautos iš ES (500 tûkst. Lt), likæ 15 % lëšø surinkta iš projekto partneriø, tarp kuriø pagrindinis - Šilutës rajonas.

Antrasis projektas - „Dviraèiø takø plëtros tinklo sukûrimas Lietuvos ir Rusijos Federacijos pakranèiø zonose”. Projekto ágyvendinimo metu bus parengti techniniai projektai dviraèiø ir pësèiøjø takams trûkstamoje atkarpoje nuo Kauno g. iki Baltijos prospekto. Siekiama formuoti sveikà aplinkà bei maþinti autotransporto keliamà taršà. Šis projektas kol kas neturi techninio plano.

Skaityti toliau: http://ekologija.blogas.lt/del-dviraciu-transporto-pletros-klaipedos-mieste-15815.html#more-15815

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT