Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Trys Ed. F. Andre parkai grafø Tiðkevièiø dvaruose
Naujienos

2011 metais minime šimtàsias Édouardo François André mirties metines. Šis garsus prancûzø kraštovaizdþio architektûros meistras Lietuvoje sukûrë keturis parkus grafø Tiškevièiø giminës šeimoms. Kiekvienas iš parkø kurtas prisitaikant prie savitos vietos gamtos pobûdþio, jos garsø, þinoma, ir savininkø ágeidþiø. Jie tapo neatsiejama dvarø sodybø dalimi, o šiais laikais labai svarbiu Lietuvos paveldo dalimi.
Trakø Vokës, Lentvario ir Uþutrakio dvarø sodybø þiedas su jø puikiais parkais yra aprëpiamas pusdienio kelione dviraèiu. Šiais metais Uþutrakio dvaro sodybos parkas buvo intensyviai tvarkomas. Jame atkurti tvenkiniai, skulptûros, prancûziškieji parteriai. Taip pat tyliai tvarkomas ir paslaptingasis Lentvario dvaro sodybos parkas.
Kvieèiame pagerbti E. F. André talentà, susipaþinti su jo kûrybos principais, pajusti skirtingà kiekvieno parko dvasià, pamatyti juos su meile tvarkanèiø þmoniø graþius darbus.

PROGRAMA

9.00 Renkamës Trakø Vokës geleþinkelio stotyje (Traukinys Trakai – Vokë 8.30; Vilnius – Vokë 8.30 ir 8.42)
9.10 Þygio pradþia
9.30 – 10.30 Pasivaikšèiojimas Trakø Vokës dvaro sodybos parke. Ekskursija.
10.30 – 11.00 Kelionë á Lentvará senuoju keliu
11.00 – 12.00 Pasivaikšèiojimas Lentvario dvaro sodybos parke. Ekskursija. 12.00 – 12.30 Pietûs.
12.30 – 14.30 Kelionë šiaurine Skaisèio eþero pakrante su trumpais sustojimais istorinëse kraštovaizdþio vietose
14.30 - 15.30 Pasivaikšèiojimas Uþutrakio dvaro sodybos parke. Ekskursija.
Þygio pabaiga: Norintieji gali apsilankyti Uþutrakio dvaro sodybos rûmuose eksponuojamoje šiuolaikinio meno parodoje:’’Menamos istorijos. Peizaþas”. Pakeliui á Trakus galima aplankyti Angelø kalvà.
Pastaba: þygio programa gali keistis atsiþvelgiant á oro sàlygas

Skaityti toliau: http://www.turistas.lt/renginiai/dviraciu/2011.09.10_vi_dviraciais_trys_ed._f._andre_parkai_grafu_tiskeviciu_dvaruose_.html?Itemid=67

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT