Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
EUROPOS JUDRIOJI SAVAITË IR TARPTAUTINË EUROPOS DIENA „ MIESTE BE SAVO AUTOMOBILIO!“
Naujienos

Visà savaitæ nuo rugsëjo 16 iki 22 dienos Vilniuje švenèiama Europos judrioji savaitë ir tarptautinë Europos diena „Mieste be savo automobilio“. Tai renginiø ciklas, skirtas Tarptautinei dienai be automobilio paþymëti. Šiø metø tema – „Alternatyvus judëjimas“.

Akcija „Diena be savo automobilio!“ pirmà kartà buvo organizuota 1998 m. Prancûzijoje. Puiki idëja tuojau pat išplito, ir 2000 m. šiame renginyje jau dalyvavo 760 miestø iš 26 Europos šaliø. Šiais metais akcija išsiplëtë ir uþ Europos ribø: á jà ásitraukë pagrindiniai Argentinos, Kanados, JAV, Australijos, Naujosios Zelandijos, Tailando ir Taivanio miestai. Visø miestø gyventojai buvo raginami bent vienà dienà iškeisti automobilá á dviratá, viešàjá transportà ar po miestà keliauti pësèiomis. Vilniuje judrioji savaitë startuos jau dešimtà kartà, o tarptautinë Europos diena „Mieste be savo automobilio“ bus organizuojama dvyliktà kartà.

LR Aplinkos ministerijos teigimu, Lietuvos miestuose aplinka ypaè uþteršta nuo daugybës senø automobiliø (10–15 metø senumo), šalyje avarijose þûsta gerokai daugiau þmoniø nei kitose Europos valstybëse. Oro kokybë – vienas svarbiausiø Europos šaliø gyventojø rûpestis. Kiekvienam þmogui tenka dalis atsakomybës uþ pasaulio aplinkà, kiekvienas gali prisidëti išsaugant sveikesnæ planetà, savo miestà, o tuo paèiu ir savo sveikatà.

Akcijos metu vykstanèiø renginiø tikslas – atkreipti visuomenës dëmesá á neigiamà transporto poveiká aplinkai ir þmoniø sveikatai, raginti miesto gyventojus asmeniškai prisidëti prie švarios aplinkos išsaugojimo, atsisakant vaþiavimo automobiliu ir pasirenkant maþiau teršiantá visuomeniná transportà, dviraèius, naudoti biodegalus ir biokurà, keliauti pësèiomis.

Europos judriosios savaitës metu Europos Komisija Aplinkosaugos programoje siûlo:

• atidaryti naujas pësèiøjø perëjas;
• palikti kelias gatves pëstiesiems;
• uþdaryti bent dalá judriø gatviø prieš mokyklas;
• uþdarytose nuo transporto gatviø dalyse sudaryti sàlygas vaikø piešiniø ant grindinio konkursams, kitiems þaidimams;
• organizuoti degalø taupymo akcijà;
• organizuoti transporto tikrinimà gatvëse;
• siûlyti transporto ir sveikatos apsaugos ministerijø atstovams dalyvauti „Sveikame pasivaikšèiojime“ kartu su miesto gyventojais;
• miestø savivaldybiø merams ir atstovams pësèiomis patikrinti akivaizdþias taršos problemas (šiukšliø, buitiniø atliekø, šunø ir kitø gyvûnø teršalø, piešiniø ant sienø).

Skaityti toliau: http://www.vsmb.lt/vidinis.php3?tema_id=3&id=852&subtema_id=4&link=link

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT