Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Klaipëdieèiai kvieèiami á dviraèiø þygá Smiltynëje
Naujienos

Rugsëjo 16-22 d. daugelyje Europos miestø vyks Europos judrioji savaitë, kurios tikslas atkreipti visuomenës dëmesá á neigiamà transporto poveiká aplinkai ir þmoniø sveikatai bei tuo paèiu skatinti miesto gyventojus kuo maþiau naudotis automobiliais, daugiau vaikšèioti pësèiomis, pasirinkti viešàjá transportà ar dviraèius.

2011 m. Europos judriosios savaitës tema – Alternatyvus judëjimas. Sutelkiant dëmesá á keliavimo be automobilio bûdus, akcijos „Europos judrioji savaitë“ metu gyventojai raginami naudotis ekologiškesnëmis keliavimo priemonëmis – viešuoju transportu, dviraèiais, rieduèiais, pësèiomis ir kt.

Pirmasis renginys Klaipëdoje numatomas jau šá šeštadiená, rugsëjo 17 d., kurio metu bus organizuojamas dviraèiø þygis Smiltynëje vaizdingiausiu Lietuvoje maršrutu. Þygio dalyviø registracija vyks nuo 10 iki 12 val. Smiltynës Lankininkø bazëje (Smiltynës g. 13 a.). 12 val. bus skelbiamas startas ir þygeiviai, lydimi gido, pajudës Mariø pakrante link Þvejo sodybos bei laivybos ekspozicijos. Prie Jûrø muziejaus trasa pasuks paplûdimio dviraèiø taku. Finišas bus skelbiamas starto vietoje – Senojoje perkëloje. Išradingiausieji ir ádomiausieji þygio dalyviai Lankininkø bazëje bus apdovanojami „Umarø“ parduotuvës ásteigtais prizais.

Skaityti toliau: http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/klaipedieciai-kvieciami-i-dviraciu-zygi-smiltyneje-628720/

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT