Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Panevëþys turi ambicijø ákurti dviraèiø namus
Naujienos

Šià savaitæ mero pavaduotojo Gintaro Šileikio vadovaujama darbo grupë ekologiškam transportui (dviraèiams) populiarinti ir plëtoti aptarë rugsëjo 16-22 dienomis vyksianèios kasmetës Europos judriosios savaitës ir akcijos „Mieste be savo automobilio” renginius. „Ne akcijomis, o darbais turime garsëti. Todël kvieèiu visus darbo grupës narius bei visus panevëþieèius raginti savo kolegas, bendradarbius automobilá keisti dviraèiu, o tiems, kas tai daro, turi bûti sudaromos geresnës sàlygos dviraèiams pastatyti”, - sakë mero pavaduotojas G.Šileikis.

Dienos be automobilio renginiai mieste:

16 d. 12 val. galerijoje „Pamatai” (Nendrës g. 20) - paroda „4 stichijos”;
17 val. prie Savivaldybës - teatro „KeisTai” miniatiûra „Oriai”;
20 d. 14 val. Skaistakalnio parke - sveikatingumo akcija „Šiaurietiškas ëjimas - kas tai?”;
21 d. 14 val. Gamtos mokykloje - paroda-akcija „Rudens kraitelë2011″;
22 d. 12 val. masinis dviraèiø þygis aplink miestà (Laisvës a., Vasario 16-osios, Nemuno, Parko, S.Kerbedþio, Smëlynës g.) - „Þaliasis vaþiavimas”;
12 val. Senvagëje - ikimokyklinio amþiaus vaikø vaþiavimas dviraèiais ir paspirtukais;
12.30 val. ekstremalaus sporto aikštelëje (Kultûros ir poilsio parkas) - riedutininkø, riedlentininkø, BMX dviratininkø varþybos;
14.30 val. Gamtos mokykloje - vaikø idëjø konkursas „Bevariklis transportas ir sveika aplinka”;
15.30 val. Gamtos mokyklos Þaliojoje arbatinëje - diskusija „Alternatyvus judëjimas”;
16.30 val. VšÁ „Aukštaitijos siaurasis geleþinkelis” - leidinio „Kelionë siauruku ir pëstute” pristatymas.

Skaityti toliau: http://ekologija.blogas.lt/panevezys-turi-ambiciju-ikurti-dviraciu-namus-16124.html

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT