Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Elektrinës ir bevariklës transporto technologijos bei strategijos
Naujienos

Šiandienines ekonomines sistemas drasko prieštaravimai: taupymas, vartojimo, kainø (o daþnai ir sànaudø) maþinimas joms neaktualu, nes tuomet krenta BVP ir pelnas, vadinasi, „nelieka augimo ir gerovës”; kartu jose sistemingai ugdoma viešoji nuomonë, esà ekologiniai produktai, sprendimai, priemonës „brangina” paslaugas, yra skirtos aukštesnei klasei, atitinkamai pozicionuojamos ir kainos... bûtent – pozicionuojamos.

Pamëginkime paþvelgti á ekologinës màstysenos ir siûlomø pokyèiø esmæ atidþiau ir ásitikinsime, kad tai manipuliacija, ir ypaè – transporto srityje. Aišku, jei á benzinà maišysime brangius skandinaviškose laboratorijose išaugintus priedus, klijuosime ant jo sertifikatø lipdukus, o tepalus lepinsime vis aukštesniais „darnaus vystymosi“ standartais, tai viskas tik brangs, ir teks arba imti kurui paskolà, arba gráþti prie dyzelio, mazuto ir anglies.

Metas sugriauti ekologiniø priemoniø brangumo mitus

Reikia daryti atvirkšèiai – kvestionuoti paèià sistemà arba „civilizacijà“, apsukti „progreso“ manijà 180 laipsniø. Èia esmingos dvi, iš paþiûros priešingos, kryptys: bevariklës bei socialinës „praeities“ strategijos ir – naujausios technologijos, orientuotos á energijos sànaudø maþinimà bei švarinimà. Kodël jos taip lëtai populiarëja?

Patyrinëkime visus šiuos pagrindinius metodus ir ásitikinsime, kad susisiekimas pësèiomis bei dviraèiais, kurá ágalina gyvenvieèiø koncentravimas ir vertikali plëtra, yra šimteriopai pigiau nei individualaus automobilio (ar neretai visureigio) manija, kurià dar pabrangina ekologiniø principø lemta valstybës politika, akcizai ir kiti mokesèiai. Tas pats scenarijus veiks ir lyginant individualias keliones su viešuoju transportu – nuo moderniausiø troleibusø iki traukiniø. Pagaliau ir elektrinis variklis varo pigiau nei pagrástas naftos produktais, o jau atrastos ir dar inovatyvesnës alternatyvos. Bet pradëkim nuo paprasèiausiø.

Skaityti toliau: http://www.atgimimas.lt/Aktualijos/Elektrines-ir-bevarikles-transporto-technologijos-bei-strategijos

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT