Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-09-25 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-09-25 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-09-25 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-09-25 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-09-25 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-09-25 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-09-25 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-09-25 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-09-25 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-09-25 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-09-25 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-09-25 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Ar gali mieste bûti per daug dviratininkø?
Naujienos

Kopenhagos miesto pavyzdys rodo, kad didelis skaièius dviratininkø mieste gali ne tik dþiuginti, bet ir kelti nerimà. Vietinës dviratininkø bendruomenës ir turizmo kompanijos áspëja, kad didëjanèios dviraèiø grûstys mieste baugina.

Ar gali miestas turëti per daug dviratininkø? Toks klausimas gali nuskambëti keistai, turint omenyje vyraujanèià nuomonæ, kurià, beje, patvirtina ir moksliniai tyrimai, kad kuo daugiau dviratininkø jûsø mieste, tuo saugesnis gatvëje bûsite.

Kopenhaga – vienas iš nedaugelio Europos miestø, galinèiø pasigirti tokia áspûdinga dviratininkø statistika – 36 proc. Danijos sostinës gyventojø kasdien á darbà ar mokyklà keliauja dviraèiu. Dar daugiau – iki 2015-øjø Kopenhaga ketina šá rodiklá „kilstelëti“ iki 50 proc.

Taèiau didëjant dviratininkø skaièiui, pilnëja ir tam skirti takeliai, o tai sukelia ir problemø. Aneh Hajdu, dirbanti nacionalinëje turizmo agentûroje, sako, kad piko valandomis vaikø á miestà su dviraèiais neleidþia: „Tai per daug pavojinga.

Net ir atvykëliø akimis, Kopenhagos infrastruktûra nespëja prisitaikyti prie taip greitai gausëjanèio dviratininkø bûrio – jau dabar sunku rasti parkavimo vietà dviraèiui prie pagrindiniø miesto autobusø ir traukiniø stoèiø.

Taigi kà daryti, kai kritinë dviratininkø masë didëja greièiau nei miestas spëja prie jos prisitaikyti?

Skaityti toliau: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-09-22-ar-gali-mieste-buti-per-daug-dviratininku/69238

Komentarai
darrendemers12 kovo 27 2020 06:41:42
Taèiau didëjant dviratininkø skaièiui, pilnëja ir tam skirti takeliai, o tai sukelia ir problemø. Aneh Hajdu, dirbanti nacionalinëje turizmo agentûroje, sako, kad piko valandomis vaikø á miestà su dviraèiais neleidþia: „Tai per daug pavojinga. double bed sheet , bed sheet set with comforter , gul ahmed sale 2018 bed sheets , wedding bedsheet online , bedspreads king size lightweight , buy cotton mattress online , sofa blanket , double bed razai price , silk sofa covers , designer lawn suits online
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT