Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Kauno dviratininkø paradas 2011
Naujienos

Sveiki visi, kas dar nepastatëte dviraèio á kampà. Vël kvieèiame á Kauno dviratininkø rudeniná paradà spalio 02 d. (sekmadiená). Pradþia 11 val. Miesto sode Laivës alëjoje. Atvaþiuokite dviraèiu á šventæ kartu su šeima ir draugais.

Renginys skirtas Europos judriajai savaitei paminëti, gerai praleisti laikà su bièiuliais. Vieniems tai sezono uþdarymas, kitiems rudens-þiemos dviraèiø sezono pradþia. Atstumas ~20 km, planuojama trukmë ~1,5-2 val. Pabaiga Santakos parke ~13 val.

Paradas vaþiuos ramiai ir smagiai kaip tvarkinga dviratininkø kolona miesto gatvëmis. Eismà reguliuosime patys su savanoriais tvarkdariais. Kolonà lydës saugos tarnybos „Jungtis“ ekipaþas. Pasiimkite tvarkingà dviratá, kavos, arbatos, gaiviøjø gërimø, sumuštiniø, atsarginæ kamerà, lopø rinkiná, pompà. Renginys vyks bet kokiu oru, pasirûpinkite tinkama apranga

Maršrutas
Miesto sodas–Laisvës al.–Gedimino g.–Kaunakiemio g.–Karaliaus Mindaugo pr.–nusileidimas á Nemuno krantinæ–Šanèiø dviraèiø takas–Panemunës tiltas–A. Smetonos al. –Panemunës šilo dviraèiø takas–Taurakiemio g.-Paþaislio g.-Pamiškës g.-Kruonio g.-Vilkø g.-Stirnø g.-Elniø g. -Baterijos pl. -Vaidoto g.–Jiesios pl.–Piliakalnio g.–H. ir O. Minkovskiø g.–Veiveriø g.–Aleksoto tiltas–iškart uþ tilto posûkis á kairæ pro Vytauto baþnyèià á Rotušës a.–Jëzuitø skg.–Prieplaukos krantinë.
Pabaiga stovëjimo aikštelëje šalia Santakos parko (prie riedutininkø rampos).

Skaityti toliau: http://www.facebook.com/event.php?eid=118221944950520

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT