Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Juvelyriniai dirbiniai — ið perdirbtø dviraèiø padangø
Naujienos

Norëdami gaminti papuošalus iš perdirbtø dviraèiø padangø jums reikalinga nuostabiai ámantri vaizduotë. Tokie naujieji papuošimai net gali išpopuliarëti tarp madingø merginø visame pasaulyje.

„Miesto Nëriniai“ (Urban Lace) su puošniais rankogaliais, koljë, auskarai ir kaukës yra išpjaustytos iš medþiagos, kurios mes paprastai nesiejame su prabangiais papuošalais – dviraèiø padangos.

Šie rankø darbo papuošalai gaminami iš nebetinkamø naudoti vidiniø padangø kamerø pusiø ir yra gabalëlis groþio, kuriame susipina gatvës stilius ir moteriška elegancija. Atrodo, jie galëtø bûti ideali dovana merginoms!

Šio meno pradþia galime laikyti 2006 m., kai dizainerë Barbi Touron savo maþame garaþe Portlende pradëjo pjaustyti vidines padangø kameras á meniškus kûrinius.

Anksèiau jie buvo þinomi „Vidinio groþio“ (Inner Beauty) pavadinimu. Netrukus jie taip išpopuliarëjo, kad Touron buvo priblokšta jà uþplûdusiø uþsakymø. Þinomumas uþklupo tada, kuomet menininkë drauge su Aaron Shear dar tik puoselëjo mintá apie „Miesto nërinius“ (Urban Lace), kuriuos šiandien mes jau þinome.

Skaityti toliau: http://www.geroszinios.lt/naujienos/lt/pasaulis/8165?Juvelyriniai_dirbiniai_-_is_perdirbtu_dviraciu_padangu

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT