Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Kvietimas á seminarà
Naujienos

Dviraèiø turizmas Europoje - sparèiai populiarëjanti turizmo šaka, pritraukianti vis daugiau ávairaus amþiaus ir profesijø þmoniø, o taip pat turinti didelæ socialinæ - ekonominæ naudà vietos bendruomenëms. Esant tokioms tendencijoms Europos dviratininkø federacija (European Cyclists’ Federation - ECF), atstovaujanti 60 organizacijø iš 37 šaliø, inicijavo “EuroVelo” projektà, kuriuo siekiama sukurti visà Europà apimantá ir apjungiantá dviraèiø trasø tinklà, kaip sudëtinæ Transeuropinio transporto tinklo (TEN) dalá. Iš suplanuotø 13 tarptautiniø dviraèiø trasø, apimanèiø virš 66 000 km, jau pilnai funkcionuoja 45 000 km. “EuroVelo” projekto pagrindinis tikslas - dviraèiø kaip ekologiško transporto ir turizmo priemonës populiarinimas visoje Europoje.

Tuo paèiu tikslu 2006 m. Lietuvoje buvo iškilmingai atidaryta Pajûrio dviraèiø trasa, kaip sudëtinë planuojamø tarptautiniø trasø „EuroVelo 10“ ir „EuroVelo 13“ dalis. Deja, iki šiol Pajûrio dviraèiø trasa nebuvo paþenklinta kaip tarptautinë trasa nei vienoje pajûrio savivaldybiø. Yra daug atvirø klausimø dël Pajûrio dviraèio trasos prieþiûros, þenklinimo, valdymo, kad ji atitiktø „EuroVelo“ trasos reikalavimus ir bûtø pilnai integruota á „EuroVelo“ tinklà.

Kaip ir kada „EuroVelo 10“ ir „EuroVelo 13“ taps pilnavertëmis tarptautinëmis trasomis Lietuvoje? Ar išliks Lietuvoje Pajûrio dviraèiø trasa? Šiame seminare nagrinësime Geleþinës uþdangos trasos „EuroVelo 13“ vystymo galimybes ir pristatysime jau ágyvendintus Pajûrio dviraèiø trasos plëtros projektus (pvz., Palangos mieste ir Klaipëdos rajone). Antroje seminaro dalyje visiems dalyviams bus pasiûlyta sësti ant dviraèiø ir praktiškai susipaþinti su esama Pajûrio dviraèiø trasos bûkle Klaipëdos mieste bei siûlomais trasos pakeitimais.

Skaityti toliau ir programa: http://www.dviratis.lt/index.php?page=events&CID=15&view=245

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT