Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Garsiame klube "Kablys" - pirmasis Lietuvoje BMX, riedlenèiø ir rieduèiø parkas po uþdaru stogu!
Naujienos

Spalio 1 dienà, šeštadiená, Vilniuje duris pravers aktyvaus laisvalaikio centras "Kablys", kuriame bus árengtas pirmasis Lietuvoje BMX dviraèiø, riedlenèiø ir rieduèiø parkas po uþdaru stogu "Lionskater".

Ekstremalø itin laukiamas 500 kvadratiniø metrø ploto parkas ásikurs legendiniu tituluojamame klube "Kablys". Anksèiau šioje vietoje buvo Geleþinkelininkø rûmai.

Dabar èia galës treniruotis ir dalyvauti varþybose BMX dviraèiø, riedlenèiø ir rieduèiø gerbëjai. Tokius parkus jau seniai turi Latvijos ir Estijos sostiniø gyventojai.

"Lionskater" ákûrëjas - Vilius Aleksonis.  Naujàjá parkà finansuoja privaèios lëšos ir "Nestle Baltics". Beje, èia vyks ne tik ekstremaliø šokiø varþybos ir treniruotës, bet jau árengtas dviraèiø nuomos punktas, riedlenèiø parduotuvë, yra gatvës šokiø asociacija.

Planuojama, kad vyks koncertai, parodos, susirinks alternatyvus jaunimas, vyks ávairiausi meno projektai.

Audringai uþriaumosianèioje "Lionskate" atidarymo šventëje spalio 1 dienà, nuo 12 valandos nemokamai vyks BMX dviraèiø ir riedlenèiø varþybos, originalios koncepcijos "Kings and Qeens" gatvës šokiai bei improvizuotos reperiø dvikovos.

Skaityti toliau: http://www.ekstremalas.lt/zeme/dviraciai-riedlentes-rieduciai-28/lt/garsiame-klube--kablys----pirmasis-lietuvoje-bmx--riedlenciu-ir-rieduciu-parkas-po-uzdaru-stogu---foto--2108.html

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT