Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Kur dingo Kauno Senamiesèio dviraèiø takas?
Naujienos

Daugelyje vietø jau net nebeáþiûrimø per visà Senamiestá einanèio dviraèiø tako linijø perdaþyti neplanuojama. Toká sprendimà Kauno valdþia priëmë atsiþvelgusi á barø bei kaviniø savininkø norà staliukus išstatyti kone visoje Vilniaus gatvëje.

Ruošiantis rugsëjo viduryje á Kaunà persikëlusiam Europos krepšinio èempionatui, buvo naujai perdaþytas per visà Laisvës alëjà einantis dviraèiø takas. Taèiau dalá dviraèiø mëgëjø nustebino, jog Senamiestyje viskas liko kaip buvæ.

Staliukai uþdengtø takà

Paaiškëjo, jog planus atnaujinti per visà Vilniaus gatvæ einantá dviraèiø takà uþblokavo Senamiestyje dirbantys verslininkai. Jie Kauno valdþios atstovams pareiškë, jog Vilniaus gatvëje veikianèiø barø ir kaviniø staliukus pastaèius lauke, dviraèiø takà þyminèios linijos nebetektø prasmës.

„Kadangi Senamiesèio kavinës savo stalus iškelia truputëlá toliau nei šaligatviai, kai kur jie dengtø tà patá dviraèiø takà. O mûsø noras yra kiek galima daugiau leisti verslininkams ir kitoms organizacijoms išeiti á gatves, kad jose bûtø šurmulys ir judesys“, – aiškino Kauno vicemeras Povilas Maèiulis.

Skaityti toliau: http://www.15min.lt/naujiena/miestas/kaunas/kur-dingo-kauno-senamiescio-dviraciu-takas-42-173896

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT